MEDYCZNE – tzw błędy śmiertelne i rzeczy na które trzeba uważać

June 17, 2011
– ŚCIANA a nie ścianka macicyPochwa ma ściany i sklepienia (l. mng!)- Oddzielenie się łożyska jest fizjologiczne (normalne); ODKLEJENIE SIĘ jest zdarzeniem patologicznym, występuje w przebiegu porodu przedwczesnego. Proszę bardzo na to uważać!!- PRACA PORODOWA – BŁĄD ŚMIERTELNY

– Spontané = tylko „samoistny”, SPONTANICZNY nie będzie uznawany.

– FAZA PORODU zamian OKRES PORODU jest błędem krytycznym.

– Użycie wyrażenie „mięśnie macicy” w kontekście akcji porodowej jest śmiertelnym błędem rzeczowym. Powinno być mięsień macicy!

pęknięcie krocza, nie naderwanie

wyłyżeczkowanie jamy macicy, nie łyżeczkowanie

w ciągu ­– okolicznik czasu, a nie w przeciąguW wyrażeniu-POMIMO ŻE / MIMO ŻE nie ma w środku przecinka! Proszę uważać!- w obecnym stanie wiedzy a nie przy obecnym stanie wiedzy

  – Bardzo proszę unikać używania przyimka „poprzez”. W każdym rodzaju tekstu.

Anamnese = interrgatoire = wywiad z pacjentem

antecedents medicaux = przeszłość (kardiologiczna, ginekologiczna, diabetologiczna), czyli wszelkie zdarzenia zdrowotne z przeszłości, które mogą wpływać na stan obecny pacjenta i mieć znaczenie w postępowaniu dignostyczno-leczniczym

porodu nie prowokuje się, a indukuje.

 

 

Advertisements

MEDYCZNE – charakterystyczne terminy do opisu przypadków

June 17, 2011

W pl. medycznym bezosobowe pisanie nie NOUS!!!

 

RESPECTER w j. med – obejmować 

 LOKALIZOWANIE ZMIAN 

Lésion – zawsze oznacza zmianę (może to być rana, przerwanie ciągłości tkanek, drożdżak i.in) 

Lésion est située en regard/en respect – zmiana jest zawsze gdzies usytuowana 

Lésion intéresse – obejmuje 

Lésion détient sur – rozlewa się, wychodzi poza

Lésion siège essentiellement en regard – zasadniczo w … 

WYNIKANIE 

Une lésion apparaît au décours de – w następstwie 

Consécutive à  – 

Secondaire à –  

Suite à –  

Lésion traduit qch 

Lésion siégeant au niveau de l’index traduit un choc violent – zmiana znajdująca się na palcu świadczy o mocnym uderzeniu 

Lésion survient –  

OPIS BADANIA KLINICZNEGO 

Badanie kliniczne ujawnia: 

L’examen clinique : 

 1. révèle… 

2. met en évidence… 

3. objective… 

4. retrouve… 

 W następowo przeprowadzonym cięciu…

Występujący jednoczasowo z… 

Krwotok następowy..

 


June 16, 2011

W tłumaczeniu uwierzytelnionym :

1)      należy podać informację o naniesionych poprawkach w istotnych częściach dokumentu (że jest duża plama albo wytarcie, albo poprawka ręczna itp.)

2)     nie trzeba tłumaczyć nazw/ adresów (lub ich elementów, np. Sp. z o.o. w nazwie dokumentu)

3)     należy  zwrócić uwage na prawidłowy opis pieczęci (szczególnie okrągłej)

4)     należy  opisać zewnętrzne cechy dokumentu (papier firmowy, znaczki skarbowe itp)

5)      pamiętać o znaczku -/- kończącym akapit i każdą linijkę kończącą się  w połowie strony

6)      trzeba odpowiednio połączyć tłumaczenie – zszyć je z kopią, a na zgięciu przybić pieczęć. Pieczęć i podpis lub parafa mają być też na każdej stronie u dołu. Na ostatniej stronie pełny podpis. Podpis nie powinien wchodzić na pieczęć. Pieczęć nie może wchodzić na tekst. Ponumerować strony tłumaczenia.

7)      podać dane tłumacza

8)       uważać, żeby nie przesadzić z uwagami tłumacza i pilnować, żeby ich forma graficzna byla jednolita (jak w nawiasie kwadratowym i kursywą, to tak ma być w całym dokumencie, a nie czasem kursywą, a czasem nie)

9)   nie tłumaczyć wpisów bezprzedmiotowych

10)   podać tytuł tłumaczenia (pamiętać o kierunku tłumaczenia – zawsze piszemy z jakiego języka tłumaczymy)

11)   jesli formularz dokumentu źródlowego jest wieloęzyczny, trzeba o tym wspomnieć w uwagach tłumacza

12)  istotne fragmenty dokumentu, w tym pieczęci ważne dla treści dokumentu, muszą być przetłumaczone, nie mogą byc tylko wspomniane w uwagach tłumacza

13)   uważać na informacje podane w formule zaświadczającej – jeśli dokument jest tłumaczony z kopii, to nie można napisać “poświadczam za zgodność z oryginałem”

14)  nie  podawać dodatkowych informacji, które nie wynikają z treści tekstu wyjściowego (nadinterpretacja)

15)  opisać elementy dokumentu,  np. godło

16) rozwinąć wszystkie skróty

17) cachet, sceau w opisach pieczęci bez rodzajnika

18)  francuskie formatowanie daty – le 01/03/2011

19)  mil –  1000 w dokumentach urzędowych

20) Tél : zamieniamy na tel: Itd. (pamiętać o spacjach i o akcentach)

21) pierwsze uwagi tłumacza zaznaczyć jako Uwaga tłumacza i dodać, że w dalszej części dokumentu będą one kursywą w nawiasach kwadratowych

22) w pl formatowanie cyfr bez kropeczek

-23) „w euro” (z małej), ale „ en Euro” (z dużej litery)


Tłumaczenie nazw instytucji

June 16, 2011

Za 1. razem zostawić  nazwę  instytucji  (np. ministerstwa) w oryginale. Od razu  najlepiej podać w nawiasie tłumaczenie. Dalej można podawać samą przetłumaczoną nazwę.

Nazwę instytucji z pieczęci tłumaczymy.

Przykład: pieczęć okrągła z godłem RP i napisem Urząd miasta i gminy Psia Wólka pisać:

[sceau portant l’ embleme national de la R. de P. et  la  mention/l’  inscription:]  Mairie de la ville et de la commune Psia Wólka

W  adresach  nic  nie zmieniać, nie tłumaczyć nazw instytucji   (jeśli   ktoś  bardzo musi, można podać tłumaczenie nazwy instytucji w nawiasie)


Miejsce pieczęci tłumacza

June 16, 2011

Pieczęć przybijamy:

– w górnym lewym rogu + prafa na nią wchodząca

– dodatkowo na pierwszej i każdej kolejnej stronie tłumaczenia w dolnym prawym rogu + parafa na nią wchodząca

– na ostatniej stronie tłumaczenia w dolnym lewym rogu, bez parafy, gdyż po prawej składamy pełen podpis


Co powinno się znaleźć w formułce wstępnej

May 29, 2011

-1. Informacja o dokumencie, np. Do tłumaczenia przedłożono dokument w postaci

– częściowo wypełnionego/wypełnionego odręcznie formularza

– zaświadczenia

– książeczki

– karty

– karnetu (itp.)

2. Informacja o tym, czy dokument będzie tłumaczony w całości, np. “Tłumaczenie obejmuje tylko rubryki wypełnione” albo “W tłumaczeniu pominięto instrukcje dla urzędnika wypełniającego formularz”

3. Informacja o liczbie stron i powtarzających się elementach, np. “Do tłumaczenia przedłożono umowę spółki złożoną z dziesięciu ponumerowanych stron. W prawym i lewym dolnym rogu każdej z nich znajdują się dwie odręczne parafy.”

albo “Do tłumaczenia przedłożono dokument złożony z piętnastu ponumerowanych stron. W prawym dolnym rogu każdej z nich znajduje się prostokątna pieczęć o następującej treści:”

4. Informacja o znakach szczególnych typu papier firmowy, opis nagłówka (np. w hiszpańskich aktach notarialnych), znaki wodne, uszkodzenia dokumentu, które mogą uniemozliwić odczytanie jego części.

5. Adnotacja: “Uwagi tłumacza znajdują sie w nawiasach kwadratowych”.

6. Wszelkie inne elementy widoczne na dokumencie, które mogą byc istotne, a których tłumacz nie chce opisywać w samym tłumaczeniu, bo np. mogłyby utrudnić jego odbiór, niepotrzebnie przerywając tekst tłumaczenia.


Formuła poświadczenia PL > ES

May 15, 2011

HISZPAŃSKI

ES COPIA exacta de su original a que me remito y donde dejo nota. – [Niniejszy dokument] jest wierną kopią oryginału, do którego się odnoszę i w którym go odnotowuję.

Y para la entidad otorgante, la expido sobre cinco folios de papel timbrado exclusivo para documentos notariales, señalados con los siguientes números… y los cuatro siguientes en orden correlativo descendentes que signo, firmo, rubrico y sello en MADRID. – Sporządzam ją dla podmiotu wydającego pełnomocnictwo na pięciu kartach papieru wyłącznie na użytek aktów notarialnych oznaczonych numerem… i czterema kolejnymi w porządku malejącym. [Wymienioną kopię] oznaczam, podpisuję, parafuję i pieczętuję w Madrycie.