Glos uwierz FR

akcje imienne actions nominatives
akcje nabyte za gotówke (??) actions souscrites en numéraire
akcje w pełni opłacone actions entièrement libérées
akt [np. notarialny] brevet
akt urodzenia acte de naissance
akt został przeczytany lecture faite et invité à lire l’acte
ażio (??) (oznaczające wyższy kurs posiadanych dewiz lub papierów wartościowych niż ich wartość nominalna.) prime d’émission
badanie wszelkich kwestii prawniczych étude de toute question juridique
bez zawodu sans profession
brak danych (taka formuła na formularzu) données manquantes
burmistrz maire
cel objectif
czas nieokreślony durée indéterminée
członek obserwator membre observateur
członek rzeczywisty membre effectif
członek współpracujący membre associé
członek zarządu administrateur (au conseil d’administration)
dane dotyczące daty i miejsca zgonu Données concernant la date et le lieu de décès
dane dotyczące osoby zmarłej Données concernant la personne décédée
data zgłoszenia znaku towarowego w Urzędzie Patentowym [tł. ze świadectwa ochronnego pl] date de notification de la marque de dépôt à l’Office des Brevet
dążyć do viser à
dokument w formie formularza document en forme d’un formulaire
dokument wstąpienia w prawa acte de subrogation
domagać się solliciter
dookoła (pieczęci) napis au pourtour une mention
dotyczy… applicable à
dowód rejestracyjny certificat d’immatriculation
dyplom ukończenia studiów diplôme de fin d’étude
dziekan (na uczelni) doyen
dzielnica lub okręg (w zależności od kontekstu) arrondissement
dziennik ogłoszeń prawnych journal d’annonces légales
dziennik ustaw journal officiel
EWG CEE
faks télécopieur
Federacja jest typu non-profit / nie prowadzi działalności komercyjnej la Fédération est dénuée de tout esprit de lucre
firma spółki (!!!) dénomination sociale
forma prawna forme juridique d’une société
formularz volet
franszyza franchise
godło narodowe emblème nationale (f!)
godło Rzeczpospolitej Polskiej emblème de la République de Pologne
herb blason (m)
kancelaria sądowa greffe (m)
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Officier en chef d’Etat  Civil/Directeur d’Etat Civil
Kodeks Karny code de procédure pénale
kodeks postepowania karnego code de procédure pénale
Krajowy Rejestr Karny Casier judiciaire national
likwidacja éliminer
linia kredytowa ligne de crédit
magister master
marka znajdująca się la marque figurant
Międzynarodowe stowarzyszenie o charakterze non-profit [w dok. Belgijskim] Association Internationale sans but lucratif
mocodawca (np.. przy pełnomocnictwie) mandant
na dowód czego dont acte
na mocy prawa en vertu de la loi
na mocy ustawy en vertu de la loi
na podstawie fondement (sur le ~)
na podstawie artykułu en application de l’article
na podstawie zgłoszenia ojca sur la déclaration du père
na rzecz… en faveur de
NADRUK: np. u dołu okrągły nadruk z symbolem państwowym Republiki Francuskiej z napisem Ministerstwo Sprawiedliwości
nagłówek en-tête
nagłówek, ewentualnie papier firmowy papier à en tête
nakazanie ordonner
naklejone znaczki opłaty skarbowej timbres fiscaux apposés
nazwa dénomination
nazwa firmy raison sociale
nazwa i czas trwania dénomination et durée
nazwisko i stanowisko nom et qualité
nazwisko rodowe nom patronymique
nie dotyczy non applicable
nie podlega opłacie skarbowej non taxable à un droit de timbre
nie wypełnione néant
niniejszą kopię w formie dokumentu oryginalnego reproduction fidèle et complète du document original
nośnik support
numer podmiotu numéro d’entreprise
numer rejestru znaków towarowych  [tł. ze świadectwa ochronnego pl] no au registre des marques
numer zgłoszenia znaku towarowego numéro de dépôt de la marque
numer zgłoszenia znaku towarowego  [tł. ze świadectwa ochronnego pl] no de dépôt de la marque
o charakterze à but
ocena bardzo dobry mention…très bien
ochrona praw protéction des droits
oddalić sprawę renvoyer l’affaire
odpis extrait
odpis skrócony extrait abrégé
odpis skrócony aktu urodzenia extrait d’acte de naissance
odpis zupełny copie intégrale
odsetki 5% intérêts au taux de 5%
odszkodowanie dédommagement (m)
odszkodowanie indemnisation (f)
odszkodowanie indemnité (f)
odszkodowanie (z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania) dommages-intérêts (pl)
okres obrachunkowy exercice social
opinia biegłego rapport d’expertise
opłacenie akcji libération des actions
opłata skarbowa droit de timbres
opłatę skarbową 15 zł dokonano znaczkami opłaty skarbowej impôt de 15 zl payée par timbres fiscaux
opłatę skarbową dokonano znaczkami opłaty skarbowej droit de timbres a été acquitté par l’apposition de droit de timbres fiscaux
oryginał dokumentu, minute d’un jugement – oryginał wyroku minute (f) (praw.)
orzecznictwo jurisprudence
osoby będące upoważnione do reprezentowania personnes ayant pouvoir de représenter
osoby trzecie tiers (les ~)
ostatnie miejsce zamieszkania Dernier domicile
papier z logo papier à en-tête
papier z nadrukiem papier pré-imprimé
pełna en entier
pełnomocnik mandataire
pieczątka prostokątna z podpisem… cachet oblong avec signature de…
pieczęć gminy sceau de la commune
pieczęć uwierzytelniająca
pieczęć z godłem narodowym sceau portant l’emblème national de
pismem z dnia… par acte en date
po przeczytaniu lecture faite
podatnik assujetti,e/ contribuable
podpisać protokół signer un procès verbal
pojawiać się (np. przed sądem) comparaitre
polisa ubezpieczeniowa police d’assurance
Polska Rzeczpospolita Ludowa République populaire de Pologne
ponieść szkodę subir un préjudice
posiadać linię kredytową bénéficier d’une ligne de crédit
posiadacz (dyplomu) titulaire
postanowienia dispositions
postępowanie conduite
poświadcza się zgodność powyższego odpisu z treścią aktu zgonu nr… Pour extrait conforme à la teneur de l’acte de décès no 30/1991
poświadczenie zgodności attestation de conformité
potwierdzać confirmer
potwierdzenia dokonał Prokurator vérifications du Procureur
potwierdzenie zarejestrowania podmiotu jako płatnika VAT Attestation de la qualité d’assujetti
pouczenie instruction
powołanie kogoś nomination de qqn
powoływać nommer
pozbawiać kogoś czegoś priver qqn de qqch
pozycja (w dzienniku ustaw) texte
prawa z rejestracji znaku towarowego trwa od: [tł. ze świadectwa ochronnego pl] date d’enregistrement
prezes (w spółce SARL) gérant (m)
protokół procès verbal (m)
przedmiot aktu objet de l’acte
przedmiot działalności spółki objet
przedmiotowy concerné
przedmiotowy en question
przetarg na … [tł. Pani Gryc] appel à candidatures pour (la contruction etc)
przetarg ogłoszony przez appel d’offres lancé par
przewodniczący président
rada nadzorcza conseil de surveillance
rażące niedbalstwo faute lourde
Region Stołeczny Brukseli Région de Bruxelles-Capitale
regwarancja / kontrgwarancja contre-garantie
regwarancja należytego wykonania umowy contre garantie de bonne exécution
Rejestr Handlowy i Spółek Registre de Commerce et des Sociétés
rektor (na uczelni) président
Sąd Najwyższy Cour Supérieure
Sąd Okręgowy
Sędzie Sądu Okręgowego
siedziba siège
siedziba spółki siège social
skład zarządu jest następujący… le conseil se compose de…
skrócona en abrégé
słuszna i uzasadniona bien fondée
spółka handlowa fond de commerce
spółka zostaje założona na 99 lat [taka forma tego zdania!] durée de la société est de 99 ans [formuła w statusie]
spółki będące powodami sociétés demanderesses
sporządzony acte dressé le…
sporządzony dressé
stan cywilny état civil
statut statuts
stempel sceau / timbre / cachet
stosuje się ustawę est régie par la loi
sucha pieczęć sceau en relief/gaufré
świadczenie usług prestation de services
świadectwo rejestracji [marki, patentu itp.] certificat d’enregistrement
szczególnie notamment
tłumaczenie nie obejmuje pustych rubryk la traduction ne comprend pas les rubriques sans mention(s)
towarzystwo ubezpieczeniowe compagnie d’assurance
tysiąc (w dokumentach urzędowych) mil
ulec poważnym uszkodzeniom subir importants dommages
umieszczać, pojawiać się figurer
umowa contrat
upoważniony par délégation
Urząd Patentowy Office des Brevets
Urząd Skarbowy (w Luxembrugu) Rectte Centrale
Urząd Stanu Cywilnego
Urząd Stanu Cywilnego w… Office de l’État Civil à
Urzędnik Stanu Cywilnego Officier de l’État Civil
Urzędnik Stanu Cywilnego Officier d’Etat Civil
urzędnik Stanu cywilnego z upoważnienia Officier de l’Etat civil par délégation
Urzędnik Stanu Cywilnego, który po odczytaniu (aktu) składa swój podpis razem ze zgłaszającym (po odczytaniu dokument został podpisany przez urzędnika i osobę zgłaszającą) officier de l’Etat civil qui lecture faite, signe avec le déclarant
urzędnik upoważniony / przedstawiciel fonctionnaire délégué
ustawa o znakach towarowych loi sur les marques
utworzyć constituer
uwierzytelniony odpis
uznanie i orzeczenie dire et juger
uzyskał tutuł… il s’est vue attribuer le titre…
w danym wypadku / jeśli właściwe / w razie potrzeby / jeśli to konieczne cas échéant
w dwóch egzemplarzach en double exemplaire
W imieniu urzędnika Stanu Cywilnego, urzędnik  upoważniony/przedstawiel Pour l’Officier de l’Etat Civil, le fonctionnaire délegué
w opinii biegłego… il ressort du rapport d’expertise établi
w ramach której termes (aux ~ de laquelle)
w stosunku do à l’égard
w stosunku do osób trzecich à l’égard des tiers
w świetle artykułów vu les articles
w związku z powyższym par ces motifs
walne zgromadzenie (akcjonariuszy) assemblée générale (des actionnaires)
wartość nominalna (??) valeur nominale
warunki modalités
własność intelektualna propriété intellectuelle
województwo voïvodie (f)
wpisu dokonano mention faite
wpisu dokonano… mention faite le…
wspieranie badań stimulation de la recherche
wstępujący w prawa subrogé (le ~)
Wyciag z KRS extrait RCS (K-bis)
wydano klientowi w formie dokumentu oryginalnego (notariusz nie ma obowiązku zatrzymywania oryginału) (???) dont acte [na dokumentach np. notarialnych]
wydawać délivrer
Wydział do spraw kryminalnych i ułaskawień Direction des Affaires criminelles et des grâces
Wydział do Spraw kryminalnych i ułaskawień Direction des Affaires criminelles et des grâces
Wydział Rehabilitacji Ruchowej (uczelnia) département de rééducation physique
Wydział Spraw Obywatelskich Direction de la Vie Quotidienne
wykaz wyroków relevé des condamnations
wykonanie tymczasowe éxécution provisoire
wynagrodzenie rémuneration
wypłacić odszkodowanie indemniser
wyrok
wyrok rozwodowy
wysokość wartości hauteur de la valeur
wystawić akt/ sporządzić dresser un acte
z  zastrzeżeniem artykułu sans préjudice de l’Article
z domu… née…
z upoważnienia par délegation
z wszelkimi zastrzeżeniami sous toutes réserves
za oryginałem w imieniu mera pour copie certifiée conforme, pour la maire de Versailles
za zgodność pour copie conforme
za zgodność z oryginałem pour copie conforme
zająć się / odebrać coś prendre en charge
załącznik annexe (f)
załącznik do umowy avenant à un contrat (m)
załączniki pièces
zamieszkały domicilié
zarejestrowanie marki certificat d’enregistrement de la marque
zarząd conseil d’administration (CA)
zarząd directoire (quand il y a le conseil de surveillance)
zasądzenie condamner
zastępca mera adjoint au Maire
zastrzeżenie révendication
zaświadczenie o niekaralności Bulletin Numéro 3
zaświadczenie wydane bulletin délivré
zawarte również consigné (également ~)
zażalenie plainte
zlecić podwykonawstwo sous-traiter la réalisation de…
złożenie aktu dépôt de l’acte
złożenie aktu założycielskiego dépôt de l’acte constitutif
zmarły défunt
znaczki opłaty skarbowej timbres fiscaux
znak graficzny logo
znak towarowy marque (f)
znaki opłaty skarbowej skasowane pieczęcią droit de timbre cacheté d’un sceau / acquitté par timbres fiscaux
zwolnienie chorobowe (L4) arrêt de travail
copie d’acte
déclarant (le ~)
Advertisements

One Response to Glos uwierz FR

  1. egzaminy says:

    embleme: masculin!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: