Glos uwierz 2012 + spół

POLSKI FRANCUSKI
o charakterze à but
w stosunku do à l’égard
w stosunku do osób trzecich à l’égard des tiers
pod rygorem nieważności À peine de nullité
akcept weksla (przyjęcie weksla) acceptation (f)
akcept wekslowy acceptation cambiaire
akceptować (przyjąć) weksel accepter une traite
honorować weksel accepter une traite
akceptant weksla accepteur d’une traite
wykupić weksel accueillir / acquitter / honorer une traite
akt urodzenia acte de naissance
dokument wstąpienia w prawa acte de subrogation
acte dressé le…
akcje w pełni opłacone actions entièrement libérées
akcje imienne actions nominatives
akcje nabyte za gotówke (??) actions souscrites en numéraire
zastępca mera adjoint au Maire
członek zarządu administrateur (au conseil d’administration)
załącznik annexe (f)
przetarg na … [tł. Pani Gryc] appel à candidatures pour (la contruction etc)
przetarg ogłoszony przez appel d’offres lancé par
dotyczy… applicable à
zwolnienie chorobowe (L4) arrêt de travail
dzielnica lub okręg (w zależności od kontekstu) arrondissement
walne zgromadzenie (akcjonariuszy) assemblée générale (des actionnaires)
Międzynarodowe stowarzyszenie o charakterze non-profit [w dok. Belgijskim] Association International sans but lucratif
podatnik assujetti,e/ contribuable
prolongata weksla atermoiement d’une lettre de change
poświadczenie zgodności attestation de conformité
potwierdzenie zarejestrowania podmiotu jako płatnika VAT Attestation de la qualité d’assujetti
dookoła (pieczęci) napis au pourtour une mention
poręka wekslowa aval (m) d’une lettre de change (d’une traite)
poręczyciel wekslowy avaliste (m) / avaliseur (m) / donneur d’aval
z późniejszymi zmianami avec modifications ultérieures
załącznik do umowy avenant à un contrat (m)
odbiorca weksla (remitent) bénéficiaire-remitent
posiadać linię kredytową bénéficier d’une ligne de crédit
słuszna i uzasadniona bien fondée
weksel na okaziciela billet (payable) au porteur
weksel do zapłaty billet / lettre de change à payer
weksel billet à ordre (m)
weksel własny billet à ordre (m)
weksel własny billet à volonté
weksel własny billet à vue
weksel własny billet simple
herb blason (m)
akt [np. notarialny] brevet
zaświadczenie wydane bulletin délivré
zaświadczenie o niekaralności Bulletin Numéro 3
pieczątka prostokątna z podpisem… cachet oblong avec signature de…
wekslowy cambiaire / cambial
akcept weksla (przyjęcie weksla) cambiaire d’un effet
Krajowy Rejestr Karny Casier judiciaire national
indosować weksel céder un effet
EWG CEE
świadectwo rejestracji [marki, patentu itp.] certificat d’enregistrement
zarejestrowanie marki certificat d’enregistrement de la marque
dowód rejestracyjny certificat d’immatriculation
obieg wekslowy circulation des efftes (des lettres de change) / des efftes en circulation
Kodeks Karny code de procédure pénale
kodeks postepowania karnego code de procédure pénale
towarzystwo ubezpieczeniowe compagnie d’assurance
pojawiać się (np. przed sądem) comparaitre
przedmiotowy concerné
zasądzenie condamner
postępowanie conduite
potwierdzać confirmer
zarząd conseil d’administration (CA)
rada nadzorcza conseil de surveillance
zawarte również consigné (également ~)
utworzyć constituer
umowa contrat
regwarancja należytego wykonania umowy contre garantie de bonne exécution
regwarancja / kontrgwarancja contre-garantie
konwencja celna Convention CMR
copie d’acte
odpis zupełny copie intégrale
Sąd Najwyższy Cour Supérieure
makler wekslowy courtier de change
data wystawienia date de création
data zgłoszenia znaku towarowego w Urzędzie Patentowym [tł. ze świadectwa ochronnego pl] date de notification de la marque de dépôt à l’Office des Brevet
prawa z rejestracji znaku towarowego trwa od: [tł. ze świadectwa ochronnego pl] date d’enregistrement
ozanczenie daty i miejsca wystawienia weksla date et le lieu d’émission
dłużnik wekslowy débiteur cambiaire (en vertu d’un effte de change) / payant d’un effet
déclarant (le ~)
odszkodowanie dédommagement (m)
zmarły défunt
wydawać délivrer
nazwa dénomination
nazwa “weksel” w samym tekście dokumentu, w jakim go wystawiono dénomination “lettre de change”
nazwa i czas trwania dénomination et durée
firma spółki (!!!) dénomination sociale
Wydział Rehabilitacji Ruchowej (uczelnia) département de rééducation physique
złożenie aktu dépôt de l’acte
złożenie aktu założycielskiego dépôt de l’acte constitutif
ostatnie miejsce zamieszkania Dernier domicile
posiadacz weksla détenteur / porteur d’une lettre de change
prolongować weksel différer l’échéance d’un effet
dyplom ukończenia studiów diplôme de fin d’étude
uznanie i orzeczenie dire et juger
Wydział Spraw Obywatelskich Direction de la Vie Quotidienne
Wydział do spraw kryminalnych i ułaskawień Direction des Affaires criminelles et des grâces
Wydział do Spraw kryminalnych i ułaskawień Direction des Affaires criminelles et des grâces
zarząd directoire (quand il y a le conseil de surveillance)
postanowienia dispositions
dokument w formie formularza document en forme d’un formulaire
umiejscowienie weksla domiciliation
zamieszkały domicilié
odszkodowanie (z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania) dommages-intérêts (pl)
dane dotyczące daty i miejsca zgonu Données concernant la date et le lieu de décès
dane dotyczące osoby zmarłej Données concernant la personne décédée
brak danych (taka formuła na formularzu) données manquantes
na dowód czego dont acte
wydano klientowi w formie dokumentu oryginalnego (notariusz nie ma obowiązku zatrzymywania oryginału) (???) dont acte [na dokumentach np. notarialnych]
dziekan (na uczelni) doyen
sporządzony dressé
wystawić akt/ sporządzić dresser un acte
prawo wekslowe droit cambiaire de change
opłata skarbowa droit de timbres
opłatę skarbową dokonano znaczkami opłaty skarbowej droit de timbres a été acquitté par l’apposition de droit de timbres fiscaux
spółka zostaje założona na 99 lat [taka forma tego zdania!] durée de la société est de 99 ans [formuła w statusie]
czas nieokreślony durée indéterminée
oznaczenie terminu płatności échéance de paiement
weksel effet (m)
weksel trasowany/ ciągniony effet (m) tiré
weksel krótkoterminowy effet à court terme
weksel do dyskonta effet à l’escompte
weksel długoterminowy effet à long terme
weksel płatny za okazaniem effet à vue (payable à présentation)
weksel finansowy effet de circulation
weksel grzecznościowy effet de complaisance
weksel finansowy effet de finance
weksel finansowy effet de mobilisation
weksel depozytowy / obiegowy (w obiegu) effet en pension
weksel finansowy effet financier
weksel depozytowy / obiegowy (w obiegu) effet négociable
weksel do inkasa, podlegający protestowi effet protestable
weksel bez pokrycia effet sans provision
weksel depozytowy / obiegowy (w obiegu) effte en circulation
weksel do inkasa, podlegający protestowi efftet à recouvrer
likwidacja éliminer
godło Rzeczpospolitej Polskiej emblème de la République de Pologne
godło narodowe emblème national (m!)
wystawca weksla émmeteur d’un effet
skrócona en abrégé
na podstawie artykułu en application de l’article
w dwóch egzemplarzach en double exemplaire
pełna en entier
na rzecz… en faveur de
przedmiotowy en question
na mocy prawa en vertu de la loi
na mocy ustawy en vertu de la loi
inkasować weksel encaisser les (des) efftes
żyrować weksel endosser (donner son aval à / avaliser) une traite
dyskonto escompte (m)
dyskontować weksel escompter un biller à ordre (une lettre de change)
stosuje się ustawę est régie par la loi
stan cywilny état civil
badanie wszelkich kwestii prawniczych étude de toute question juridique
wykonanie tymczasowe éxécution provisoire
okres obrachunkowy exercice social
odpis extrait
odpis skrócony extrait abrégé
odpis skrócony aktu urodzenia extrait d’acte de naissance
Wyciag z KRS extrait RCS (K-bis)
wykupić weksel faire honneur à  honorer une letrre de change
rażące niedbalstwo faute lourde
umieszczać, pojawiać się figurer
Fonctionnaire délégué
spółka handlowa fond de commerce
na podstawie fondement (sur le ~)
forma prawna forme juridique d’une société
blankiet wekslowy formule d’effet de commerce
franszyza franchise
prezes (w spółce SARL) gérant (m)
kancelaria sądowa greffe (m)
Kancelaria Sądu Handlowego Greffe de Tribunal de Commerce
wysokość wartości hauteur de la valeur
w opinii biegłego… il ressort du rapport d’expertise établi
uzyskał tutuł… il s’est vue attribuer le titre…
opłatę skarbową 15 zł dokonano znaczkami opłaty skarbowej impôt de 15 zl payée par timbres fiscaux
odszkodowanie indemnisation (f)
wypłacić odszkodowanie indemniser
odszkodowanie indemnité (f)
pouczenie instruction
odsetki 5% intérêts au taux de 5%
dziennik ogłoszeń prawnych journal d’annonces légales
dziennik ustaw journal officiel
orzecznictwo jurisprudence
Federacja jest typu non-profit / nie prowadzi działalności komercyjnej la Fédération est dénuée de tout esprit de lucre
marka znajdująca się la marque figurant
skład zarządu jest następujący… le conseil se compose de…
po przeczytaniu lecture faite
akt został przeczytany lecture faite et invité à lire l’acte
weksel trasowany/ ciągniony lettre de change (f)
weksel płatny za okazaniem lettre de change à vue
weksel zbywalny lettre de change aliénable
weksel in blanco lettre de change en blanc
weksel “bez protestu” lettre de change sans protêt
weksel lettre de change, papier / traite
weksel trasowany przez bank lettre de crédit
opłacenie akcji libération des actions
oznaczenie miejsca płatności lieu de paiement
linia kredytowa ligne de crédit
znak graficzny logo
ustawa o znakach towarowych loi sur les marques
okres ważności weksla longueur d’un effet
burmistrz maire
mocodawca (np.. przy pełnomocnictwie) mandant
mandat pur et simple de payer une somme déterminée
pełnomocnik mandataire
znak towarowy marque (f)
magister master
członek współpracujący membre associé
członek rzeczywisty membre effectif
członek obserwator membre observateur
wpisu dokonano mention faite
wpisu dokonano… mention faite le…
ocena bardzo dobry mention…très bien
tysiąc (w dokumentach urzędowych) mil
oryginał dokumentu, minute d’un jugement – oryginał wyroku minute (f) (praw.)
warunki modalités
suma weksla montant (m) de l’effet
moratorium wekslowe moratoire des efftes de commerce / atermoiement d’une lettre de change
nagłówek
z domu… née…
puścić w obieg weksel négocier une traite
numer rejestru znaków towarowych  [tł. ze świadectwa ochronnego pl] no au registre des marques
numer zgłoszenia znaku towarowego  [tł. ze świadectwa ochronnego pl] no de dépôt de la marque
nazwisko i adres osoby, która ma zapłacić (trasata) nom et adresse du tiré
nazwisko i stanowisko nom et qualité
nazwisko rodowe nom patronymique
powołanie kogoś nomination de qqn
powoływać nommer
nie dotyczy non applicable
nie podlega opłacie skarbowej non taxable à un droit de timbre
szczególnie notamment
prolongować weksel nourrir un effet de change
numer zgłoszenia znaku towarowego numéro de dépôt de la marque
numer podmiotu numéro d’entreprise
cel objectif
przedmiot działalności spółki objet
przedmiot aktu objet de l’acte
Urząd Stanu Cywilnego w… Office de l’État Civil à
Urząd Patentowy Office des Brevets
Urzędnik Stanu Cywilnego Officier de l’État Civil
urzędnik Stanu cywilnego z upoważnienia Officier de l’Etat civil par délégation
Urzędnik Stanu Cywilnego, który po odczytaniu (aktu) składa swój podpis razem ze zgłaszającym (po odczytaniu dokument został podpisany przez urzędnika i osobę zgłaszającą) officier de l’Etat civil qui lecture faite, signe avec le déclarant
Urzędnik Stanu Cywilnego Officier d’Etat Civil
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Officier en chef d’Etat  Civil/Directeur d’Etat Civil
nakazanie ordonner
weksel nadający się do dyskonta papier / traite escomptable
weksel nadający się do dyskonta papier / traite négociable
nagłówek, ewentualnie papier firmowy papier à en tête
papier z logo papier à en-tête
weksel długoterminowy papier à long terme
weksel nadający się do dyskonta papier banal
papier z nadrukiem papier pré-imprimé
pismem z dnia… par acte en date
w związku z powyższym par ces motifs
z upoważnienia par délegation
upoważniony par délégation
płatne w oznaczonym dniu payable à jour fixe
platne w pewien czas po dacie payable a un certain délai de date
platne w pewien czas po okazaniu payable à un certain délai de vue
platne za okazaniem payable à vue
płatne w terminie zapadalności payer à l’échéance
wykupić weksel payer une lettre de change
osoby będące upoważnione do reprezentowania personnes ayant pouvoir de représenter
załączniki pièces
zażalenie plainte
polisa ubezpieczeniowa police d’assurance
portfel weksli portfeuille des efftets (d’effets)
za oryginałem w imieniu mera pour copie certifiée conforme, pour la maire de Versailles
za zgodność pour copie conforme
za zgodność z oryginałem pour copie conforme
poświadcza się zgodność powyższego odpisu z treścią aktu zgonu nr… Pour extrait conforme à la teneur de l’acte de décès no 30/1991
W imieniu urzędnika Stanu Cywilnego, urzędnik  upoważniony/przedstawiel Pour l’Officier de l’Etat Civil, le fonctionnaire délegué
zająć się / odebrać coś prendre en charge
przewodniczący président
rektor (na uczelni) président
świadczenie usług prestation de services
ażio (??) (oznaczające wyższy kurs posiadanych dewiz lub papierów wartościowych niż ich wartość nominalna.) prime d’émission
pozbawiać kogoś czegoś priver qqn de qqch
protokół procès verbal (m)
własność intelektualna propriété intellectuelle
prolongata weksla prorogation d’un effet
ochrona praw protéction des droits
zaprotestowac weksel protester un effet / une traite
protest z powodu niewykupienia weksla protêt (m) faute de paiement
protest weksla protêt d’un effet
nazwa firmy raison sociale
opinia biegłego rapport d’expertise
wystawienie weksla zwrotnego rechange (m)
Urząd Skarbowy (w Luxembrugu) Rectte Centrale
odmowa przyjęcia weksla refus (m) d’acceptation d’une lettre de change
odmówić akceptacji weksla refuser d’accepter une lettre de change
Region Stołeczny Brukseli Région de Bruxelles-Capitale
Rejestr Handlowy i Spółek Registre de Commerce et des Sociétés
wykaz wyroków relevé des condamnations
wynagrodzenie rémuneration
oddalić sprawę renvoyer l’affaire
niniejszą kopię w formie dokumentu oryginalnego reproduction fidèle et complète du document original
Polska Rzeczpospolita Ludowa République populaire de Pologne
weksel zwrotny retraite (f)
zastrzeżenie révendication
z  zastrzeżeniem artykułu sans préjudice de l’Article
bez zawodu sans profession
pieczęć gminy sceau de la commune
sucha pieczęć sceau en relief/gaufré
pieczęć z godłem narodowym sceau portant l’emblème national de
weksel własny seule de change (une)
siedziba siège
siedziba spółki siège social
podpis wystawcy weksla signature du tireur
podpisać protokół signer un procès verbal
REGON (francuski odpowiednik) SIRET
spółki będące powodami sociétés demanderesses
domagać się solliciter
z wszelkimi zastrzeżeniami sous toutes réserves
wystawca weksla souscripteur (m) (de billet à ordre)
zlecić podwykonawstwo sous-traiter la réalisation de…
statut statuts
wspieranie badań stimulation de la recherche
ulec poważnym uszkodzeniom subir importants dommages
ponieść szkodę subir un préjudice
wstępujący w prawa subrogé (le ~)
nośnik support
na podstawie zgłoszenia ojca sur la déclaration du père
faks télécopieur
w ramach której termes (aux ~ de laquelle)
pozycja (w dzienniku ustaw) texte
osoby trzecie tiers (les ~)
timbre fiscal cacheté d’un sceau
znaczki opłaty skarbowej timbres fiscaux
naklejone znaczki opłaty skarbowej timbres fiscaux apposés
wystawić weksel tirer un effet / une traite
ciągnąć / trasować weksel tirer une traite
wystawca weksla tireur
trasant tireur d’une traite (d’une lettre de change)
posiadacz (dyplomu) titulaire
weksel traite (f)
weksel trasowany/ ciągniony traite (f)
weksek handlowy /kupiecki /towarowy traite commerciale (de commerce)
weksel in blanco traite en blanc
weksel in blanco traite en l’air à découvert
weksel niezapłacony traite impayée
Sąd rejonowy tribunal d’arrondissement ?
Sąd okręgowy tribunal regional ?
wartość nominalna (??) valeur nominale
potwierdzenia dokonał Prokurator vérifications du Procureur
dążyć do viser à
województwo voïvodie (f)
formularz volet
w świetle artykułów vu les articles
accelerator finansowy accélérateur financier
ADB (baza danych analitycznych) ADB (base de données analytiques)
agregaty pieniężne agregats monétaires
akcja action (f)
akcja nominalna/ na okaziciela action nominale/au porteur
akcja notowana na giełdzie action cotée à la bourse
akcje w pełni opłacone actions entièrement libérées
akcjonariusz, udziałowiec actionnaire (m)
akonto arrhes f pl
aktywa actif m
aktywa actif net
aktywa i pasywa éléments m pl
amortyzacja amortissement m (du capital)
amortyzacja (majątku trwałego), amortissement d’un immeuble – amortyzacja budynku amortissement (f)
amortyzacyjny amortissable
amortyzować amortir
ASEAN (Stowarzyszenie Krajów Poludniowo-Wschodniej Azji) anase (association des nations d’Asie du Sud-Est
autokorelacja pierwszego rzędu autocorrélation du premier ordre
bankowość industrie f  <système m> bancaire
bankowość elektroniczna banque électronique
bankructwo faillite f
bankrut failli m
bankrutować faire faillite <banqueroute>
bez kosztów dostawy franco de port
bez zastrzeżeń (klauzula) sans réserve
bezrobocie chômage (m)
bezrobotny chômeur (m)
Biegły Rewident Księgowy commissaire aux comptes (France) (le CAC), réviseur comptable (Belgique)
bieżaca stopa procentowa taux d’intérêt courant
bilans bilan (m.)
bilans handlowy balance (f) commerciale
bilans netto bénéfices nettes
branża (działalności gospodarczej) branche (d’activité économique)
budżet budget m
budżetowy budgétaire
cena (najniższa, najwyższa) prix (prix plancher, prix plafond)
cena emisji prix d’émission
cena zbytu prix (m.)de vente
cesja cession (f)
ciągła produkcja production (f.) en continu
ciągłość zatrudnienia continuité f de l’emploi
cicha spółka société (f.) tacite
cicha spółka/ spółka udziałowa société en participation
cięcia budżetowe abattements m pl budgétaires
cło, celny douane (f) , douanier, -ère
cykl gospodarczy circuit (m.) économique
członek raczej zarządu administrateur
członek zarządu spółki membre du directoire
czynnik ekonomiczny agent (m.) économique
dane brutto données brutes (fpl)
data płatności échéance
debet débet m
decyzje wiążące décisions valables
deficyt déficit m
deficyt budżetowy déficit m budgétaire
deficytowy déficitaire
detalicznie en détail
dług dette (f.)
dług publiczny dette (f) publique
dobra inwestycyjne biens (m.) d’équipement
dochody spółki bénéfices du société
dochody z patentów revenus des brevets
dochód recette (f.)
dochód revenu m
dochód na mieszkańca revenu par habitant
dochód narodowy revenu m <produit m> national
dochód nieopodatkowany revenu m exonéré de l’impôt <non imposable>
dochód, przychód, zysk revenu (m)
dopłata subvention (n.f.)
dopłaty do kapitalu versement complémentaire
doręczenie komornicze acte extrajudiciaire
dyrektor ds. administracji directeur administratif (m.)
dyrektor ds. handlu directeur commercial (m.)
dyrektor ds. produkcji (techniczny) directeur technique (m.)
dyrektor spółki/ prezes gérant de société (le dirigeant d’une entreprise à responsabilité limitée comme les SARL ou les EARL) (EARL – statut d’entreprise spécialisée dans l’exploitation agricole de droit français.)
dyrektor, kierownik gérant (m.)
dywidenda dividende (un)
dywidenda
– dywidenda proporcjonalna do udziałów
dividende (un)
– dividende proportionnel aux parts sociales (au prorata des parts sociales)
dział kadr service (m.) du personnel (resources humaines)
dział prawny service (m.) cu contentieux
dział zaopatrzenia service (m.) des achats
dział zbytu service (m.) des ventes
działać na szkodę wierzycieli frustrer ses créanciers
działalność zarobkowa activité (f) lucrative
Dziennik Ustaw Journal Officiel
dzierżawa bail (m)
ekonomia économie (f)
eksport exportation f
emitować papiery wartościowe émettre des titres
europejski bank centralny (EBC) banque centrale européenne (BCE)
faktura facture (n.f.)
faktura pro forma facture f simulée <provisoire, fictive, pro forma>
faktura zbiorcza compte m total
filia filiale
firma entreprise (f)
firma spółki (!!!) dénomination sociale
forma prawna forme juridique d’une société
franczyza franchise (f)
fundusz emerytalny fonds de pension
fundusz inwestycyjny fonds d’investissement
fuzja fusion
fuzja przedsiębiorstwa fusion (f.)
giełda BOURSE
giełda papierów wartościowych bourse de valeurs
globalizacja mondialisation (f.)
Główny Urząd Statystyczny (odpowiednik) INSEE (Institut national des statistiques et des études économiques)
gospodarka (f) économie
gospodarka, ekonomia économie (f)
grupa przedsiębiorstw związanych umową, koncern cartel (m.)
handel affaires (fpl)
holding osób fizycznych holding personnel
holding, przedsiębiorstwo kontrolujące holding (m.)
hurtownik grossiste (m)
import importation (f)
inflacja inflation (f)
inflacja galopująca inflation f galopante
inflacja pełzająca inflation f larvée <rampante>
inflacja płac i cen spirale f inflationniste <des prix et salaries>
infrastruktura infrastructure (n.f.)
inna forma zarządu (2 – 5 członków zarządu) directoire (m.)
inwestor bailleur de fonds (m)
inwestor investisseur m
inwestor maître (m.) d’ouvrage
inwestor prywatny investisseur m individuel
inwestor publiczny investisseur m institutionnel
inwestować investir
inwestycja investissement m
jednoosobowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée [E.U.R.L. ]
kapitał capital m
kapitał
– k. zakładowy
capital
–  c. Social
kapitał dodatkowy capital (m) d’appui
kapitał firmy capital m <fonds> de roulement
kapitał inwestycyjny capital (n.m.) de placement
kapitał obcy capital m <fonds> d’emprunt
kapitał społeczny capital social
kapitał spółki capital (m) social
kapitał zakładowy capital (m.) social
kapitał związany z ryzykiem capital-risque (m)
kapitałowy de capital <capitaux>
kierownik robót maître (m.) d’oeuvre
komandytariusz commanditaire (m)
komisja ds. nadmiernego zadłużenia commision de surendettement
komplementariusz commandité (m)
koncern groupe (de sociétés)
koncesja concession (f)
koniunktura conjoncture (f)
konkurencja concurrence (f)
konkurencyjność compétitivité (f)
konsolidacja fiskalna assainissement des finances publiques
konsorcjum bankowe association bancaire
konsorcjum, koncern, zjednoczenie consortium (m.)
konto oszczędnościowe compte d’épargne
kontrakty terminowe na mocy porozumienia contrat à terme de gré à gré
koszt produkcji coût (m.) de revient
kosztorys devis (n.m.)
koszty dodatkowe coûts accessoires
koszty stałe coûts fixes (mpl)
koszty zmienne coûts variables (mpl)
Krajowy Rejestr Sądowy (odpowiednik) RCS (Registre du commerce et des sociétés)
kredyt crédit (n.m.)
kredyt długo/krótkoterminowy crédit à long/à court terme
kredyt i debet avoir et doit
kryzys gospodarczy crise économique (f)
księgowość comptabilité (f)
księgowy agent (n.m.) comptable
księgowy comptable (m/f)
kupić/sprzedać udziały
– kupno/sprzedaż
souscrire/racheter
– souscription/rachat
kurs giełdowy cours de valeurs
kurs walutowy taux de change
kwota accumulation
leasing leasing, crédit-bail, location vente
licytacja enchère (f)
likwidacja liquidation (f)
likwidacja przedsiębiorstwa; postępowanie likwidacyjne; uregulowanie organizacyjnych i majątkowych spraw spółki liquidation (f.)
likwidacja spółki liquidation d’une société
likwidator spółki liquidateur de société
ludność czynna zawodowo population active
majątek spółki patrimoine (m.) de la société
makler, operacje maklerskie courtier, le courtage
makroekonomia macroéconimie
małe i średnie przedsiębiorstwa petites et moyennes entreprises
małżeńska wspólność majątkowa société conjugale
MFW (Międzynarodowy Fundusz Walutowy) FMI (Fonds monétaire international)
mikroekonomia microéconomie
monopol monopole (n.m.)
nadwyżka surplus (m)
nadwyżka kapitału écart de réévaluation
nadwyżka wartości plus-value
najniższa pensja salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC)
nazwa firmy dénomination (sociale)
nazwa spółki raison (f) sociale
nazwa spółki raison (f.) (dénomination) sociale
NBP (Narodowy Bank Polski) BNF (Banque nationale de France)
nieruchomość immobilier (n.m.)
nieważność umowy nullité du contrat
niewypłacalność insolvabilité (f)
niewypłacalność udziałowca déconfiture d’un associé
nota kredytowa note de crédit/ avoir
notować na giełdzie coter en Bourse
notowanie cotation
obchodzenie podatków défiscalisation (f)
obligacja obligation
obniżanie się stopy procentowej diminution f du taux de l’intérêt
obroty chiffre d’affaires (CA) (m)
obroty (spółki) chiffre d’affaires
oddział succursale (>filiale)
oddział (np. firmy, banku) succursale, filiale
oddział, agencja, filia succursale, (f) filiale
odprawa celna dédouanement (m)
odsetki intérêts (m)
odsetki taux d’intérêts
odsetki/ stopa procentowa taux d’intérêt (n.m.)
odszkodowanie dommages-intérêts (m pl)
odszkodowanie indemnisation (f)
OECD (Organization for Economic Co-operation and Development ) Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju OCDE (Organisation de coopération et de développement économique)
oferta pracy offre d’emploi (f)
ogłosić upadłość déposer le bilan
ogłosić upadłość, rozwiązać spółkę déposer le bilan, dissoudre la société
ogłoszenie upadłości dépôt (m) de bilan
okres inflacji période f inflationniste
okres rozrachunkowy exercice (m.)
opłacenie akcji libération des actions
opłata abonamentowa redevance audiovisuelle
opłata patentowa redevence de brevet
opodatkować fiscaliser, soumettre à l’impôt
opodatkować taxer
opodatkowanie imposition f
opodatkowany imposable
oprocentowanie pourcentage (n.m.)
osoba bierna zawodowo personne non-active
osoba fizyczna personne physique
osoba prawna personne morale
osoba upoważniona, pełnomocnik mandataire
oszukać urząd skarbowy frauder le fisc
Pakt stabilności i wzrostu Pacte de stabilité européenne
papier wartościowy titre (m)
partnerstwo publiczno-prywatne partenariat (n.m.) publique-privé
pasywa passif (m.)
pasywa, stan bierny majątku, długi passif  (m)
patent brevet (m.)
patentować breveter
pensja salaire (m)
pieniężny, finansowy pécuniaire (attention! pécunier – mauvaise ort.)
PIT feuille d’impôts
PKB PIB (produit intérieur brut)
PKB (produkt krajowy brutto) PIB (produit intérieur brut)
PKB na mieszkańca, PKB per capita PIB par habitant,
plajta, bankructwo
– upadła spółka
faillite, banqueroute
– le failli
plan naprawczy plan (m.) de sauvegarde
plan zadań plan (m.) de charge
planowanie, postępowanie planning (m)
płatność wymagalna paiement échu
płatność wymagalna paiement exigible
podanie o pracę demande d’emploi (f)
podatek impôt (m)
podatek akcyzowy droit (m) d’accise (f)
podatek gruntowy taxe foncière
podatek od dochodów impôt sur revenus
podatek od dochodów i zysków impôt sur les revenus et sur les bénéfices des sociétés
podatek od firm I.S. (Impôt sur les bénéfices des sociétés)
podatek od osób fizycznych I.R.P.P. (Impôt sur le revenu des personnes physiques)
podatek od spółek impôt sur les sociétés
podatek od wzbogacenia I.S.F. (Impôt sur la fortune)
podatek pośredni impôt (m) indirect
podatnik contribuable (m/f)
podatnik assujetti,e/ contribuable
podejmować uchwały prendre des résolutions
podstawa opodatkowania base d’imposition
podwykonawstwo sous-traitance (f.)
polityka oszczędnościowa plan (m.) d’austérité
postęp progrès (m)
postępowanie polubowne réglement amiable
pracodawca employeur (m)
pracownik employé(e) (m/f)
prezes (??) P.D.G. [Président-Directeur Général]
prezes zarządu président (m.)
prezes zarządu spółki président du directoire
prezes Zarządu, Zarząd gérant, gérance
prezes, przewodniczący, prezydent président
prezes-dyrektor generalny président -directeur général (PDG)
procent pourcent (n.m.)
produkcja service (m.) de fabrication
prowizja commission (f)
próg podatkowy barème d’impôt
przedłużenie (spółki) prorogation
przedmiot działalności objet
przedsiębiorca entrepreneur (n.m.)
przedsiębiorstwo entreprise (f)
przedsiębiorstwo bankowe société (f.) bancaire
przedsiębiorstwo członkowskie société adhérente
przedsiębiorstwo holdingowe (kontolujące) société (f) holding
przedsiębiorstwo jednoosobowe entreprise (f.) individuelle
przedsiębiorstwo państwowe entreprise d’Etat
przedsiębiorstwo spółdzielcze, spółdzielnia société coopérative
przedsiębiorstwo, entreprise fonds de commerce
przedstawić sprawozdanie rendre un compte rendu
przemysł industrie
przemysł, przemysłowy industrie (f); industriel, -elle
przepis, przepisy règlement (m), réglementation (f)
przepływ pieniędzy flux (m) de trésorerie (f), cash-flow (m)
przetarg appel (n.m.) d’offre
przychód recette f
przychód rentrée (f.)
przyjęcie weksla acceptation d’une lettre de change
rachunek bieżący compte(-)courant m
rachunek powierniczy compte d’affectation
rachunek zysków i strat compte (m.) de résultat
rachunki bieżące comptes courants
rada nadzorcza conseil (m)de surveillance
rating rating (n.m.)
recesja récession
regon numéro siret
regres, spadek fléchissement (m)
rejestr handlowy i rejestr przedsiębiorstw Registre du commerce et des sociétés (RCS) (m)
rewolucja przemysłowa révolution industrielle
rezerwa ustawowa réserve légale
roczne wynagrodzenie ryczałtowe akcjonariuszy jetons (m)de présence
roczne zeznanie rapport (m) annuel
rok obrachunkowy exercice
rok obrachunkowy année sociale
rok obrachunkowy exercice (m) comptable / exercice (m) commercial/  année d’exercice
rolnictwo agriculture
rozkwit gospodarczy essor économique (m)
rozłożyć w czasie zapłatę płatności échelonner des paiements
rozpad spółki scission (f.)
rozporządzenie dyrektora ordre, consigne
rozwiązać spółkę dissoudre la société
rozwiązać spółkę
– decyzja o rozwiazaniu spółki
dissoudre la société
– liquidation de la société
rozwiązanie spółki dissolution d’une société
rozwój gospodarczy développement économique (m)
ryczałt forfait (m)
rynek pracy marché (m)  du travail
rywalizacja, współzawodnictwo compétition (f)
saldo (kredytowe, debetowe) solde (créditeur, débiteur)
samopomoc społeczna/ towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych mutualité
sanacja firmy rédressement de la société
sądowy plan naprawczy redressement (m.) judiciaire
scedować céder
sektor bankowy secteur bancaire
sektor publiczny/prywatny secteur public/privé (m)
sektor trzeci (usługi i handel) secteur tertiaire (m)
sektor, dziedzina (gospodarki) secteur
siedziba administration centrale
siedziba spółki siège (m.)social
siła nabywcza pouvoir m <capacité> d’achat
siła robocza main-d’oeuvre (f)
Skarb Państwa Trésor public
spadek baisse  (f)
spieniężyć convertir en argent
spłacić, wykupić akcję libérer une action
społeczność miedzynarodowa société internationale
spółdzielnia société coopérative
spółka société (f.)
spółka akcyjna S.A. (société anonyme/ société par actions)
– S.A.S.(société anonyme simplifiée)
spółka akcyjna uproszczona (tylko we Francji) société (f) par actions simplifiée (SAS)
spółka akcyjna z udziałem robotników société (f.) à participation ouvrière
spółka akcyjno-komandytowa société en commandite par actions
spółka cywilna S.C.P.(société civile professionnelle)
spółka cywilna société civil (SC)
spółka handlowa société (f.) de commerce
spółka handlowa société commerciale
spółka handlowa société de commerce (commerciale)
spółka handlowa fond de commerce
spółka inwestycyjna société d’investissement
spółka jawna société au nom collectif
spółka jednoosobowa (prowadzenie dzialanosci gospodarczej) société unipersonnelle
spółka kapitałowa société des capitaux
spółka kapitałowa o charakterze inwestycyjnym; wyspecjalizowany fundusz inwestycyjny SICAV (Société d’Investissement à Capital Variable)
spółka komandytowa société (n.f.) en comandite
spółka komandytowo-akcyjna [S.K.A.] société(f) en commandite par actions (SCA)
spółka macierzysta société (f.) – mère
spółka o zmiennym kapitale zakładowym société (f.) à capital variable
spółka osobowa société de personnes
spółka partnerska partenariat
spółka partnerska [sp.p.] société (f) partenaire
spółka powiernicza société fiduciaire
spółka prawa handlowego société de droit commerciale
spółka udziałowa, cicha société en participation
spółka w likwidacji société en voie de dissolution
spółka z jednym wspólnikiem ; odpowiedzialność ograniczona do wysokości wniesionego wkładu EURL (Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité Limitée)
spółka z kapitałem mieszanym société d’économie mixte (SEM)
spółka z o.o. S.A.R.L. (société anonyme à responsabilité limitée)
spółka zarejestrowana société inscrite (immatriculée) au registre du commerce et de sociétés
spółki SOCIETES
sprawozdanie roczne rapport de gestion
stabilność budżetowa stabilité budgétaire
status spółki statut social
stawka tarif (n.m.)
stopa amortyzacji taux d’amortissement
stopa bezrobocia (globalna) taux de chômage (global) (m)
stopa bezrobocia/poziom zatrudnienia taux de chômage/d’emploi
stopa inflacji taux m d’inflation
stopa procentowa taux
stopa wzrostu inflacji taux d’inflation (m)
stowarzyszenie/ związek/ towarzystwo association
strajk grève (f)
strajk włoski grève (f) du zèle, grève perlée
strefa ekonomiczna zone économique
surowce matières premières (fpl)
środki obrotowe actif (m.) circulant
środki trwałe actif (m.) immobilisé
towary marchandises (fpl)
towarzystwo dobroczynności société (association) de bienfaisance
towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych société (f) d’assurances mutuelles
ubezpieczyciel assureur (m)
uchylanie się od podatków évasion (f) fiscale
udział spółki
– niepodzielne
– objęty
– opłacony
part social
– indivisible
– souscrite
– libérée
udział w zyskach intéressement (m)  ; participation (f)
udziałowcy, wspólnicy associés
udziały intérêt (n.m.), parts (n.f)
udziały (wkład) parts (m) d’intêrets
udziały społki parts sociales
udzielać absolutorium donner le quitus
udzielić prolongaty accorder un délai
układać się (polubownie), zgodzić się compromettre
układy polubowne concordats amiables
ukryte bezrobocie chômage déguisé (m)
ulgi podatkowe allègement ou allégement  (n.m.) fiscal
umowa spółki statuts de la société
umowa spółki contrat de société (m)
upadek, upadłość faillite (f)
upaść (o firmie) faire faillite
uprawnienia zarządu pouvoirs du gérant
usługi services (mpl)
usługobiorca bénéficiaire, client
usługodawca prestataire
ustawa podatkowa loi (n.f.) fiscale
ustawowe odsetki intérêts aux taux légal
utworzyć (założyć) spółkę constituer une société
uznanie podatku agrément fiscal
użytkownik/właściciel usufruitier/nu-propriétaire
VAT TVA (taxe (m) sur la valeur ajoutée)
walne zgromadzenie assemblée générale (conseil d’administration + assemblée des actionnaires)
walne zgromadzenie (akcjonariuszy) assemblée générale (des actionnaires)
Walne Zgromadzenie Udziałowców Assemblée Générale des Associés
Walne Zgromadzenie
– Z. Akcjonariuszy
– Z. Udziałowców
– Z. Zwyczajne
– Z. Nadzwyczajne
Assemblée générale
– A. des Actionnaires
– A. des Associés
– A. Ordinaire (AGO)
– A. Extraordinaire (AGE)
wartość brutto valeur brute
wartość rynkowa capitalisation boursière
weksel billet à ordre, traite (f)
weksel traite, lettre de change, effet
weksel
– inkasować
traite
– endosser
wierzyciel créancier
wierzyciele (spłacić) créanciers (désintéresser)
wierzyciele
– spłacić
– wierzyciele priorytetowi (panstwo)
– wierzyciele nie zabezpieczeni z masy upadlościowej
créanciers
– désintéresser
– créanciers prioritaires
– hirographiques
wierzytelności créances
wierzytelność créance (f)
WIG 20 (Warszawski Indeks Giełdowy) CAC 40 (Cotation Assistée en Continu)
wkład do spółki aport (m) en société
wkład niepienięzny apport en industrie
wkład w gotówce apport en numéraire
wkład
– aport (w rzeczach)
– wkład gotowkowy
– wkład w naturze
apport
– apport
– apport en numérique
– apport en nature
własność prywatna biens propres
wolnorynkowa gospodarka économie f libre <libérale, de marché libre>
wolny handel libre-échange (m)
wolny rynek, wolny handel libre-échange (m)
wpływy do budżetu recettes budgétaires
wspólnik associé (m)
wspólny majątek biens communs
wspólny rynek marché commun
współwłasność co-propriété indivise
wstrzymanie wypłat cessation (f.) de paiement
Wyciag z KRS extrait RCS (K-bis)
wyciąg z konta bankowego situation d’un compte/relevé d’un compte
wycofać się ze spółki se retirer d’une société
wykazać stratę accuser une perte
wykazać zysk accuser une bénéfice
wynagrodzenie rémunération (f)
wypłacalność capacité contributive
wypłacalność solvabilité (f.)
wypłacalny solvable
wypowiedziec umowę résilier/dénoncer un contrat
wypuścić akcje émettre des actions
wystawić fakturę établir une facture (n.f.)
wzrost hausse (f)
wzrost gospodarczy croissance économique, l’embellie
wzrost obrotów handlowych accroissement (m) du chiffre d’affaires
wzrost/spadek cen hausse/baisse des prix
zaciągać pożyczkę contracter un emprunt
zadatek acompte
zadłużenie endettement m
zaliczka acompte
założenie (utworzenie) spółki fondation (f) de société
założenie spółki constutution/création/fondation d’une société
założyć spółkę fonder/constituer/créer une société
zapas stock (m), provisions (f)
zarząd administration (n.f.)
zarząd conseil d’administration (CA)
zarząd directoire (m) (quand il y a le conseil de surveillance)
zarząd gérance
zarząd ( na czele z P-D.G.) Conseil (m.) d’administration
zarządzanie przedsiębiorstwem administration (f) d’entreprise
Zasiłek dla bezrobotnych allocation (f) de chômage
zasiłek dla bezrobotnych indemnité de chômage (f)
zasoby ressources (f.)
zastaw pod przedsiębiorstwo nantissement sur le fonds de commerce
zastrzec w umowie stipuler dans le contrat
zaświadczenie o niekaralności bulletin no 3
zatarg, spór différend (m)
zaznaczyć, ustalić stipuler
zbankrutować (o banku) faire banqueroute
zbycie udziałów cession des parts sociales
zestawienia agrégation
zeznanie podatkowe déclaration (n.f.) d’impôts
zezwolenie autorisation (f)
zleceniobiorca preneur (m.) d’ordre
zleceniodawca donneur (m.) d’ordre
złożenie aktu założycielskiego dépôt de l’acte constitutif
zmiana, np. w umowie mutation
znak towarowy marque (f)
zobowiązania spółki engagements (m) de la société
zobowiązania, wkłady
– wnieść
engagements
– prendre
zrzeczenie się praw abandon de créance
związek autorów société d’auteurs
związek zawodowy syndicat (m)
zwolnienie renvoi (m), licenciement (m)
zysk bénéfice m
zyskowność rentabilité (f)
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: