Glos prawn FR

(na tym etapie) zaskarżyć czynności, (w innym kontekście) wykorzystać drogi odwołania exercer des voies de recours
a nawet quitte à
adwokat z urzedu avocat commis d’office
akt notarialny acte notarié, acte notarial
akty przemocy sévices
apelacja wzajemna appel incident
areszt śledczy maison d’arrêt
areszt śledczy établissement pénitentiaire
bezpośrednia poszkodowana victime immédiate
być przesłuchanym w trakcie śledztwa être entendu à l’instruction
być zobowiązanym (être obligé de faire qch  nie istnieje w języku prawniczym francuskim) être tenu de faire qch
ciążące na kimś zarzuty charges pesant sur qn
cofnięcie pozwu désistement d’instance
członek składu orzekającego assesseur
czy jesteście o tym głęboko przekonani avez-vous l’intime conviction
czynności handlowe actes de commerce
czynności śledcze actes de l’instruction
czyny zabronione/przestępstwa: wykroczenia, występki i zbrodnie infractions
darowiznę faire une donation
dażyć do ustalenia prawdy parvenir à la manifestation de la vérité
déclencher l’action publique  wszcząć… mettre en mouvement l’action publique
do obozu koncentracyjnego déporté
dobre obyczaje bonnes moeurs
dochodzenie instruction
dochodzenie wstępne enquête préalable (f)
dogadanie się, konsultacje concertation
dokładne okoliczności faktyczne circonstances exactes des faits
dołączyć jako interwenient/ w charakterze interwenienta se joindre par intervention
doniesienie dénonciation
doprowadzić do ugody pomiędzy przeciwnikami réussir une conciliation
doręczenie przez komornika signification de l’assignation par l’huissier de justice
doręczenie przez pocztę notification
doreczyć przez komornika signifier par l’acte d’huissier
dowód, legitymacja, dokument, akt pièce
dowody rzeczowe pièces à conviction
drogi/środki zaskarżenia voies de recours
działanie z nadużyciem prawa action abusive
dziekan rady adwokackiej bâtonnier du barreau
dziennik ogłoszeń urzędowych journal d’annonces légales
dzierżawa rolna bail rural
ewentualna przewlekłość (contr: célérité) lenteurs éventuelles (m)
głos nieważny bulletin nul
głos pusty, wstrzymujący się bulletin blanc
godzić interesy trybunału concilier les intérêts
istnieją przesłanki poważne i spójne indices graves et concordantes
istota/ meritum sprawy fond de l’affaire
Izba Karna Chambre Correctionnelle
izba oskarżycielska (nie istnieje w PL) chambre d’accusation
jawna publique (l’audience)
jawność (np. rozprawy sądowej), ogłoszenie, podanie do wiadomości publicité
jednocześnie concomitamment
jednolita wykładnia (= interpretacja) interprétation uniforme
jednolitość stosowania normy prawnej unité de cassation
jest bezskuteczna l’action n’aboutit pas…
kara grzywny peine d’amende
kara pozbawienia praw obywatelskich peine infamente
kara pozbawienia wolności peine afflictive
karać czyny zabronione réprimer des infractions
kary pozbawienia wolności peines d’emprisonnement
kary zastępcze peines de substitution
kaucja somme consignée
kaucja caution (sortir sous caution)
kodeks regulujący handel napojami alkoholowymi code des débits de boissons
kolegium sędziowskie collège des juges/magistrats
kontradyktoryjna (zasada kontradyktoryjności oparta jest na założeniu, że prawdę można najlepiej wyświetlić, gdy ścierają się ze sobą sprzeczne poglądy, wysłuchanie obu stron) contradictoire
kontynuowanie ścigania poursuivre l’action publique
kosztorys devis
koszty postępowania (wg KS) dépens (m pl)
koszty sądowe frais de justice
koszty sądowe petytoryjne dépends / actions immobilières pétitoire ???
krzywda préjudice moral
kurator tuteur
kwalifikacja czynu qualification du fait
kwit, pokwitowanie (zapłaty, wpłaty) quittance
kwit, pokwitowanie, zwolnienie (od zobowiazania, itp..), spłacenie, odpis (z rachunku) décharge
kwota odszkodowania montant de la demande = la valeur du litige
łącznik, połączenie liaison
ława przysięgłych jury
ławnik magistrat non-professionnel (w Belgii: échevin (sprawy karne dotyczące małoletnich))
ma głos decydujący départager
małoletni = prawo cywilne
marszałek président du conseil général
mediacja w sprawach karnych médiation pénale
mis en examen être inculpé
młodociani = prawo karne
mocodawca mandant (m)
mowa obrończa, mowa/przemówienie obrońcy plaidoirie [plɛdwaʀi] (f)  (présenter la plaidoirie)
mowa oskarżycielska réquisitoire (m)
na każdym etapie postępowania à tout moment de la procédure
na pierwszym etapie śledztwa au premier degré de l’instruction
na piśmie par bulletin écrit
nadużycie prawa abus de droit (m)
najstarsza w grupie doyenne du groupe
najstarszy sędzia śledczy (najstarsza wiekiem osoba) (tak samo jak dziekan) doyen des juges d’instruction
nakaz aresztowania mandat d’arrêt
nakaz doprowadzenia mandat d’amener
nakaz przyjęcia w areszcie śledczym (dla kierownika aresztu) mandat de dépôt
nakaz stawienniczy mandat de comparution
nakładać karę infliger des peines
narada sędziowska déliberé (m)
naruszenie porządku publicznego atteinte à l’ordre public
naruszyć ustawę violer un texte
nastąpiło przedawnienie prescription est acquise
Nie kara wiezienia ale kara pozbawienia wolności
nie ma przedawnienia imprescriptibilité
nie podlegają échapper au contrôle
nieodwołalna (pas à révoquer) irrevocable
niepodważalny dowód preuve irréfutable/ irréfrable (dont le constat ne peut être aboli)
niewypłacalny insolvable
niezaprzeczalne indéniable
notariusz notaire (m)
notoryjne oszustwo (ogólnie znane) une escroquerie notoire
np.. ksiądz, rabin, etc. ministres des cultes/ministre du culte
obowiązkowe gwarancje wymagają działania garanties impérieuses reconnues
obrońca défenseur  ((Personne chargée de soutenir les intérêts d’une partie, devant le tribunal. Donner un défenseur à un accusé. ➙ 1. avocat.))
oczyscić z zarzutów disculper
odczytać donner lecture
odczytać akt notarialny donner lecture de l’acte notarié
oddalić skargę kasacyjną rejeter le pourvoi en cassation
oddelegowanie uprawnień délégation de pouvoirs
odesłać do właściwego sadu renvoyer à la juridiction de jugement compétente
odpowiedni approprié
odroczenie orzeczenia kary ajourner, différer
odstąpić se désister (de?) l’action
odstąpić …. abondonner l’action
odstąpić od pozwu abandonner l’action
odstąpić od procesu adhezyjnego se désister de sa constitution de partie civile
odstąpić od sprawy se désister
odstąpić od umowy désister (se ~ du contrat)
odstąpienie (od czegoś), zrzeczenie się désistement
odstapienie od wymierzenia kary (Pieńkos podaje źle: wyrok uniewinniający) jugement d’absolution
odszkodowanie indemnisation (f)
odszkodowanie pieniężne réparation pécuniaire
okoliczności łagodzące circonstances atténuantes
opłata sądowa (wg KS) lub koszty postępowania (wg KM) frais de procédure
opłaty sądowe ( ?) frais de la constitution
oportunizm śledztwa / celowość ścigania opportunité de poursuites
orzeka o sprawie juridiction statue sur une affaire
orzekać statuer
orzekać jednoosobowo statuer à juge unique
orzekać w sprawach karnych siéger au pénal
orzekać w zakresie wykroczeń statuer en matière contraventionnelle
osądza sprawę de iure i de facto juge de droit et juge de fait
oskarżony accusé (tylko w spr. zbrodni)
osoba obca (np. odpowiedź w sądzie) sans lien de parenté
osoba podejrzana: jeszcze nie przedstawiono zarzutów suspect
osoba poszkodowana victime
osoba poszkodowana victime (f)
osoba prywatna particulier (un ~)
osoba ubezwłasnowolniona majeur protégé
osobiście personellement, en personne
osobista szkoda personnellement lesée
oszczerstwo dénonciation calomnieuse
pełnomocnictwo, plenipotencja, prokura, upoważnienie, uprawnienie pouvoir
pilnować porządku w czasie rozprawy assurer la police des débats
pisma procesowe pièces de procédure
pisma procesowe actes de procédure/pièces de procédure
pobicie coups et blessures
pociągnąć kogoś do odpowiedzialności engager la responsabilité de qn
pod eskortą, z użyciem siły manu militari
pod tytułem darnym à titre gratuit
pod tytułem płatnym à titre onéreux
poddanie próbie mise à l’épreuve
podejrzany inculpé / le mis en examen
podejrzany mis en examen
podejrzany / obwiniony (tak dla wykroczeń, jak i występków) prévenu
podlegający wykonaniu jugement exécutoire
podnieść coś z urzędu soulever d’office
pokój sędziowski chambre du conseil
pokrewieństwo po linii ojca lub matki filiation paternelle et maternelle
policjant officier de police judiciaire
policjant agent de police judiciaire
pomoc adwokata assistance d’un avocat
ponosić koszty supporter les frais du procès-
poparcie oświadczeń corroborer les dires
poprawić się se reclasser
postanowienie ordonannce
postanowienie o przekazaniu/odesłaniu sprawy do sądu rendre une ordonnance de renvoi
postanowienie o umorzeniu sprawy ordonnance de non-lieu
postępowanie instance
postępowanie przygotowawcze instruction préparatoire
postępowanie uproszczone procedure simplifiée
pour crimes politiques détention
poważne i zgodne przesłanki winy indices graves et concordant de culpabilité
powiadomienie, doniesienie, zawiadomienie, awiz, obwieszczenie, zaświadczenie, postanowienie, uchwała, decyzja, notyfikacja bankowa avis
powód, powódka (w sądzie) plaignant,e
pozbawienie privation
pozbawienie pewnych praw privation de certains droits
pozbawienie praw rodzicielskich déchéance de l’autorité parentale
pozbawienie wolności privation de liberté
pozew wzajemny (w I apelacji)(?) demande reconventionnelle
późniejsza rozprawa (w późniejszym terminie) audience ultérieure
pozwać przed sad ławy przysięgłych convoquer devant la cour d’assises
prawa jednostki droits des justiciables
prawo odpowiedzi na zarzuty droit de réplique
prezydent miasta maire de la ville
procedura nie istniejąca w procedurze polskiej   zachować oryginalna jej nazwe „citation directe” (+ wyjaśnienie po polsku) citation directe
prokurator rejonowy procureur de la République
prokuratorzy magistrat du parquet
prokuratorzy magistrature debout
prokuratorzy prokuratury rejonowej substitut du procureur
prokuratura parquet (m), magistrat du parquet, magistrat debout
prokuratura apelacyjna parquet d’appel
protokół procès-verbal
protokół z cudzołóstwa constat d’adultère
prowadzenie pod wpływem alkoholu conduite en état d’ébriété
przeciętny obywatel particuliers (au pluriel) = justiciable et citoyen qui a accès à la justice
przeciwnik adversaire
przedawnić się se prescrire
przedawnienie prescription (est acquise…)
przedawnienie dotyczące ukonstytuowania się strony cywilnej prescription de l’action civile
przedawnienie kary prescription de la peine
przedawnienie ścigania prescription d’action
przedłużenie tymczasowego aresztowania prolongation de détention
przedsiębiorcy commerçants
przedstawić dokumenty produire les documents
przedstawienie dowodów production de la preuve
przepustka permission de sortie
przesłuchanie audition (f)
przesłuchanie podejrzanego interrogatoire (m) de l’inculpé (mis en examen)
przeszłość sprawy antécédent judiciaire (m)
przeszukanie (pomieszczeń) perquisition
przeszukanie miejsca perquisition (f)
przeszukanie osoby fouille au corps
przyczyniać się concourir
przyjazd/udanie się na miejsce zdarzenia descente sur les lieux
przymusowa przesiedlenie déplacé de force
przysięgły juré
przysięgły (nie ławnik!) juré (un)
przyznać odszkodowanie allouer une indemnisation
przyznać rację donner gain de cause
przyznawać allouer
rada adwokacka, palestra barreau
rejestracja, rejestr, rejestratura enregistrement
rewident księgowy commissaire aux comptes
roboty publiczne (sanction pénale de substitution à ’emprisonnement souvent appelée sous le sigle TIG. On peut aussi rencontrer les expressions suivantes : travaux d’utilité publique (forme plurielle) et travaux d’utilité collective (forme plurielle). travail d’intérêt général
rodzice dziecka zawarli zwiazek małżeński légitimé par le mariage
równa ilość głosów partage de voix
rozbierzne interpretacje interprétations divergentes
rozpatrujące sprawy sporne statuant au contentieux
rozpatrywać sprawę connaître l’affaire
rozpoznawać apelacje connaître des appels
rozpoznawać sprawę w zakresie wykroczeń connaître de la contravention
roztrzygac spory (lub zażalenia) trancher des contestation
rzecznik praw obywatelskich ombudsman  ((Dans les pays scandinaves, Personne chargée de défendre les droits du citoyen face aux pouvoirs publics (cf. Médiateur [en France], protecteur* du citoyen [au Québec]). Des ombudsmans ou des ombudsmen [ɔmbydsmɛn] (d’après l’angl.).)
Sąd Apelacyjny Cour d’Appel (ultime instance, PENAL, il y a des Chambres)
sąd apelacyjny juges du fond (w 2ej instancji)
sąd drugiej instancji second juge
Sąd Instancji i Sąd Wielkiej Instancji (rozstrzyga sprawy zastrzeżone (toutes les affaires qui concernent l’état des personnes, comme le divorce)) Tribunal d’Instance et Tribunal de Grande Instance (2eme instance, CIVILE)
Sąd Kasacyjny Cour de Cassation (CIIVILE ET PENAL, ultime instance)
Sąd Ławy Przysięgłych Cour d’Assises (ultime instance, PENAL)
sąd pierwszej instancji premier juge
sądy juridiction de jugement
sądy cywilne juridiction civile
sądy handlowe juridiction commerciale
sądzić zaocznie (tylko w prawie karnym) juger par contumace
sądzony zaocznie contumax (m)
s’applique au jugement et à l’arrêt décision
ściganie z urzędu (z oskarżenia publicznego) poursuite publique
sedzia penitencjarny juge de l’application de peine
sędzia pokoju juge de paix
sędzia sądu apelacyjnego conseiller à la cour d’appel
sędzia śledczy juge d’instruction = juge instructeur
sędzia śledczy magistrat instructeur
sędzia śledczy / izba oskarżycielska juridiction d’instruction
sędzia śledczy i izba oskarżycielska juridiction de l’instruction
sędzia zawodowy juge professionnel
sędziowie magistrat du siège
sędziowie magistrats du siège (magistrature assise )
sędziowie sądu pracy prud’homme
sędziowie śledczy magistrat instructeurs
sejmik conseil du district
skarga plainte simple
skarga (bez dodawania, że zwykła) plainte simple
skarga jest dopuszczona demande est accueuille
skarga o odszkodowanie action en dommages-intérêts
skazanie ze zwolnieniem od wykonania kary condamnation avec dispense de peine
skierować sprawę do sądu saisir le tribunal
skierowana do sądu affaire déférée / l’affaire est saisie
składać przyrzeczenie prêter serment (de dire toute la verité)
śledztwo information judiciaire
spadek po zmarłym succession du de cujus
spowodować szkodę porter préjudices
sprawca auteur
sprawca czynu zabronionego auteur de l’infraction
sprawy dotyczące statutu osoby affaires personnelles
sprzeciw, opozycja, zablokowanie konta (przez posiadacza) opposition
środki karne (termin używany obecnie, po znowelizowaniu kodeksu, wcześniej):  kara dodatkowa peine complémentaire
środki kontroli sądowej mesures de contrôle judiciaire
stawić się osobiście comparaître en personne
stawiennictwo osobiste comparution en personne
stoi na czele tej prokuratury / szef prokuratury apelacyjnej procureur général
stolica departamentu chef-lieu du département
stopień pokrewieństwa lien de parenté avec qn
stosowanie prawa application des droits
strona skarżąca, oskarżyciel partie plaignante
strona, która się nie stawiła na rozprawę, pomimo, że była skutecznie powiadomiona (w prawie cywilnym) défaut de comparution,  la partie defaillante
strony procesu partie en présence
strony procesu (błędnie : parties du procès) parties au procès
stwierdzić nieważność prononcer la nullité
super znani adwokaci, ci, którzy zawsze wygrywają ténors du barreau
świadek koronny repenti (m)
świadek obrony témoin à décharge
świadek oskarżenia témoin à charge
szerokie uprawnienia pouvoirs étendus
szkoda préjudice
szkoda materialna dommage matériel (m)
szkoda na rzecz jednostki dommage individuel
szuka dowodów winy i niewinności instruire à charge et à décharge
szybciej statuer avec plus de célérité
teksty rozproszone textes épars
termin określony délai imparti
termin przedawnienia délai de prescription
tymczasowe aresztowanie détention provisoire
tytuł, dokument, akt, tytuł prawny, tytuł własności, papier wartościowy titre
tytułem zebrania informacji à titre de renseignement
ubiegać się o zwolnienie z kosztów sądowych solliciter l’aide juridictionnelle
uchylenie sprzeciwu mainlevée de l’opposition
uchylić kasację casser un arrêt
ugoda conciliation
układać się transiger l’action
umorzenie sprawy non-lieu
umorzyć postępowanie bez wyjaśnień classer l’affaire sans suite
umorzyć sprawę prononcer un non-lieu
uniewinniony od zarzutu wykroczenia lub występku relaxé
uniewinniony w przypadku zarzutu zbrodni acquittement
uprawnienia do stosowania środków przymusu pouvoirs coercitifs
uprawniony habilité
usiłowanie tentative de crime
ustalenie prawdy manifestation de la vérité
ustawa texte
ustawa o ustroju sądów powszechnych c. org. = code de l’organisation (judiciaire)
ustawa szczególna loi spéciale
ustnie oralement
uzasadnienie wyroku motif du jugement/ de l’arrêt
uzyskana większość majorité acquise
w drodze sprzeciwu par la voie de l’opposition
w każdym stanie rzeczy en tout cas d’échéance
w kolejnych głosowaniach à tours de scrutin successifs
w określonym przypadku cas échéant
w ostatniej instancji décision en dernier ressort
w sekretariacie auprès du greffier
w sposób sprawiedliwy, zgodnie z zasadą sprawiedliwości équitablement
w zakresie en matière de…
warunkowe umorzenie, pozostawienie bez rozpoznania classement sans suite (pas de suite judiciaire   nie ma c.d. w sądzie)
wchodzący w zakres właściwości…(kogoś) relever de la compétence du…
wcześniej nie karany sans antécédent judiciaire, casier judiciaire vierge/vide
wezwać do… mettre en demeure
wezwanie do zapłaty mise en demeure pour paiement
Wielka Izba Grande Chambre
właściwość compétence
właściwość miejscowa compétence territoriale
właściwość miejscowa ressort du tribunal
właściwość rzeczowa compétence materielle
wnieść kasację former un pourvoi (en cassation)
wnieść kasację se pourvoir en cassation
wnieść sprzeciw (np. od wyroku zaocznego) faire opposition
wniosek a wszczęcie śledztwa (informer = instruire = śledztwo) réquisitoire afin d’informer
wniosek o odszkodowanie, wystąpienie przed sadem cywilnym o odszkodowanie demande en réparation
wnioski conclusions
wnioski stron conclusions des parties
wojewoda préfet, préfecture
wskazany z nazwiska nommément désigné
wszcząć postępowanie mettre en oeuvre, déclencher, mettre en mouvement
wszcząć ściganie engager les poursuites
wszcząć ściganie engager les poursuites
wszcząć ściganie engager les poursuites
wszcząć ściganie z urzędu engager la poursuite publique
wszczęcie ścigania déclenchement des poursuites
wyciąg bulletin
wyciąg z rejestru karnego casier judiciaire (m)
wyciąg z rejestru karnego ujawnia przeszłość sprawcy extrait du casier judiciaire révèle les antécédents judiciaires
wycofanie skargi retrait d’une plainte
wydać wyrok rendre arrêt
Wydział do Spraw Wykroczeń Tribunal de Police (1ere instance, PENAL)
Wydział Karny Sądu Tribunal Correctionel (1ere instance, PENAL, compétent pour les délits)
wygaśnięcie ścigania publicznego éteindre l’action publique
wygrana lub wynik procesu gain d’un procès
wyjaśnić élucider
wyjaśnienia tempéraments (m)
wykroczenie contravention (f)
wymierzać karę frapper de peines
wymierzyć karę sprawcy infliger une peine à l’auteur
wymogi formalne conditions de forme
wypowiedzieć się w tajnym glosowaniu se prononcer par vote secret
wyraźne naruszenie ustawy contravention expresse de la loi
wyrok co do istoty jugement au fond
wyrok opatrzony klauzulą wykonalności décision exécutoire
wyrok podlegający zaskarżeniu connaître à charge d’appel = jugement susceptible d’appel
wyrok wydany pod nieobecność strony cywilnej jugement par défaut
wystąpić o agir en…
wystąpić z powództwem adhezyjnym se constituer partie civile au procès pénal
wystąpić z powództwem adhezyjnym se constituer partie civile au procès pénal
wystąpić z wnioskiem o udzielenie miedzynarodowej pomocy prawnej lancer une commission rogatoire internationale
wystarczające środki, dochody ressources suffisantes (f)
występek délit (m)
występek délit (m)
występki przedawniają się po upływie 3 lat la prescription est acquise / les délits se préscrivent par 3 ans
występować jako świadek na rozprawie déposer comme témoin à l’audience
wywiad środowiskowy enquête de personnalité
wyznaczyć faire désigner
z inicjatywy… procédure/les poursuites/l’action est declenchée sur l’initiative de –
z jednym zastrzeżeniem à une reserve près
za zamkniętymi drzwiami (z wyłączeniem jawności) à huit clos
zaangażowanie implication
żądana kara peine qu’il préconise
zagrożenie karą encourir une peine
zajęcia saisies
zakaz wykonywania zawodu incapacité d’exercer une profession
zakres szkody étendue de la préjudice
zaliczać się na poczet kary s’imputer sur la durée de la peine d’emprisonnement
założenie hypothèse (f)
zanim wygaśnie prawo.. s’eteindre l’action civile
zapoznać się z aktami sprawy prendre connaissance du dossier
zaprzeczenie action en désaveu de paternité
zarządzić dodatkowe środki dochodzeniowe ordonner des mesures d’investigation supplémentaire
zarządzić uzupełnienie śledztwa ordonner un supplément d’information
zarzucane czyny faits réprochés
zarzut allégation
zarzut / oskarżenie chef d’accusation
zarzuty dotyczące naruszenia prawa moyens de droit
zarzuty oparte na faktach moyens de fait
zarzuty, ktore ciażą charges qui pèsent sur qn
zaskarżony wyrok décision attaquée
zaskarżyć wyrok déférer un jugement / arrêt
zastępca suppléant
zatory sądowe encombrement des tribunaux
zawiesić proces/postepowanie surseoir à statuer
zawiesić wydanie wyroku surseoir à tout jugement
zawieszony/a (kara) assorti d’un sursis
zazębione imbriqué
zbieżność concomitance
zbrodnia crime (m)
zcedować na osobę trzecią céder l’action à un tiers
zdjęcie, uchylenie, odwołanie mainlevée
zdolność procesowa capacité juridique à agir / capacité d’ester en justice
zgodnie z głębokim przekonaniem selon leur intime conviction
zlecenie wykonania czynności dochodzeniowo  śledczych délivrer une commission rogatoire (na linii: prokuratura   policja)
złożyć doniesienie dénoncer les faits
złożyć/wnieść apelację interjeter appel
zmiana l’action tend
zrezygnować renoncer à l’action
zrezygnowac z pozwu renoncer à l’action
zrobić coś z urzędu faire d’office
zrzec się praw rodzicielskich rénoncer à l’autorité parentale
zrzeczenie się roszczenia désistement d’action
zwolnienie warunkowe libération conditionnelle
zwolnienie z zakładu karnego (élargi   zwolniony z zakładu karnego) (Mise en liberté (d’un détenu). ➙ libération, 1. relaxe.) élargissement du détenu
restitution
par les medias
l’enquête ni instruction n’ont été ouvertes
barreau de Paris
consignation d’une somme d’argent
prescription abrégée
instruction préparatoire
déclarer qch recevable
être en droit de faire qch
juridiction répressive = juridiction pénale
action de reconnaissance de paternité
administré (un…) (lorsqu’il a affaire à l’administration)
baileurs ≠ preneurs
bénéficier d’un non-lieu
connaître des litiges
conseiller siégeant = conseiller formant la cour
cour de cassation casse l’arrêt, elle définit à quelle cour l’affaire est renvoyée pour être examinée
cour de cassation est suivie par un pourvoi
défendeur au pourvoi ≠ demandeur au pourvoi
demandeurs contre défendeurs (PROCES CIVILE) ou: partie demanderesse contre partie défenderesse
divorce au tort exclusif de l’époux
état des personnes: nationalité, etc.
exercer la censure = exercer le contrôle
faire appel = interjeter appel
juge de droit = cour de cassation
juge de fait et de droit (bada sprawę de iure i de facto) = cour d’appel
juger en premier et dernier ressort
juridiction d’appel
JUSTICE PENALE
justiciable = un plaideur
la cour d’assise est constituée pour une session
l’appellant contre l’intimé (2eme instance)
TGI = Tribunal de Grande Instance
Tribunal de Simple Police (1ere instance, PENAL)
prescription abrégée
czy mamy odebrać przyrzeczenie (sąd)?
dispenser de serment
encourir une peine
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: