Glos med FR

hémorragie vraie de la délivrance
akcja porodowa épreuve du travail (EDT)
aktualny stan wiedzy état actuel des connaissances
atonia (?!) utérus hypotonique
atonia jatrogenna inertie iatrogène
atonia macicy (!!) (termin do egz) atonie utérine (ić przed lub po oddzieleniu się łożyska. Jeśli wystąpi w drugim okresie porodu, powoduje zatrzymanie akcji porodowej i sprzyja niedotlenieniu płodu. Rozkurcz mięśnia macicy powoduje trudny do opanowania i groźny krwotok z naczyń miejsca łożyskowego)
atonia macicy (wg. Kor.) (termin do egz!), osłabienie skurczów macicy inertie utérine
badanie przezpochwowe examen vaginal
badanie ujawniło/stwierdzono l’examen clinique révèle/met en évidence/ objective/ retrouve
będącym wskazaniem (do) ayant nécessité  (une césarienne)
beta2mimetyki b2-mimétiques (B2-mimetyki powodują rozkurcz mięśni gładkich ściany dróg oddechowych, podanie beta2mimetyków)
bez objawów przepowiadających imprévisible
błąd w sztuce położniczej faute technique
błędne podanie oksytocyny we wlewie dożylnym perfusion inadaptée d’ocytociques
bliznowaty cicatriciel
błona mięśniowa
błona śluzowa macicy dentelle utérine (ou muquesuse)
błona śluzowa macicy endomètre (ou dentelle ou muqueuse)
błony płodowe membranes foetales (amnios ???)
bóle dołem brzucha douleurs abdominales
całkowite oderwanie błony mięśniowej séparation complète du myomètre
całkowite rozwarcie szyjki macicy dilatation complète
całkowite wydalenie łożyska expulsion d’un placenta complet
ciaża mnoga grossesse multiple
ciąża przedłużająca się po wyznaczonym terminie porodu grossesse prolongée
ciąże grossesse (primipara, primagravida (pierwiastka), nullipare, multipare)
cięcie cesarskie césarienne
cieśń macicy
ciśnienie tętnicze pression artérielle
cofnięcie płodu retrait de la présentation
część łożyska fragment d’un placenta
czułość sensibilité (f)
czynniki niesprzyjające facteurs défavorables
czynniki o dwuznacznym charakterze facteurs ambigus
czynniki predyktywne facteurs prédictifs
czynniki predysponujące être favorisé par…
czynniki ryzyka facteurs de risque/ czynniki predysponujące/ czynniki usposabiające
czynniki sprzyjające facteurs favorables
czynniki wykluczające critères d’exclusion
deceleracja décélération
diagnostyka diagnostic
długotrwała akcja porodowa/ przedłużający się czasokres porodu travail prolongé (m)
dochodzić (do czegoś) wskutek pouvoir se rencontrer après
dodatkowy płat łożyska cotylédon aberrant
drogami i siłami natury par voie basse
dystocja barkowa (poród z dystocją barkową) accouchement dystocique
halotan (wg Kor), fluotan fluothane
hemostaza hemostase
hipertonia hypertonie
hipertonia macicy hypertonie utérine
hipotoniczny hypotonique
histerektomia (wycięcie macicy) hystérectomie
histerotomia (nacięcie macicy celem wyciągnięcia dziecka) hystérotomie
indukowanie porodu provocation
intensywna terapia soins intensifs
jajowód trompe utérine
jama macicy cavité utérine (w tekstach położ. może wystąpić jedynie cavité)
jama otrzewna cavité péritonéale maternelle
jatrogenny (wywołany przez lekarza, prawdopodobnie tylko 1 rodzaj gramatyczny) iatrogène
karta pacjentki dossier de la patiente
kliniczne rekomendacje recommandation pour la clinique pratique
kontrola jamy macicy révision utérine
kontrolowane pociąganie pępowiny traction contrôlée du cordon
kosmki villosités placentaires
krocze périnée
krwawienia pochwowe? saignements vaginaux
krwiomocz hématurie
krwotok maciczny hémorragie utérine
krwotok położniczy hémorragie (f) obstétricale
krwotok poporodowy /PPH / postpartum haemorrhage hémorragie du post-partum / HPP
krzepliwość (krwi) hémostase (f)
kurczliwość mięśnia macicy contractilité utérine (f)
laparotomia poporodowa (otwarcie jamy otrzewnej) laparotomie post-partum
leczenie prise en charge
lekarz kierujący praticien (m) prescripteur
łonowy, dotyczacy kości łonowej pubien
łożysko placenta (m)
łożysko przerośnięte placenta percreta
łożysko przodujące plaecenta previa
łożysko przyrośnięte placenta accreta
łożysko wrośnięte placenta increta
łożyskowy placentaire
macica utérus (m)
maciczny utérin,e
makrosomia płodu macrosomie (f)
masywny mięśniak wewnątrzjamowy volumineux myome intracavitaire
miednicowo-płodowy céphalopelvien
mięśniak myome (m)
mięśniak (wg Kor.) fibrome (m)
mięśniówka (?) caduque basale
monitorowanie akcji serca fréquence cardiaque
monitorowanie dobrostanu płodu monitorage foetal
myometrium myomètre (łac. myometrium, couche musculeuse interne de la paroi utérine. Il est composé de trois couches)
na en respect de
nabłonek płaski
nacięcie krocza épisiotomie
naczynie krwionośne vaisseau sanguin (m)
nadciśnienie ciążowe hypertension de la grossesse
nadmierna trakcja pępowiny traction excessive du cordon
nadmierne (???) przyleganie łożyska / łożysko przyczepione / łożysko przylegające adhérence anormale du placenta
nadmierne rozciągnięcie macicy sur-distension utérine (f)
należy wdrożyć aktywne postępowanie terapeutyczne/ aktywne procedury interwencyjne prise en charge active doit être déclenchée
naruszenie struktury tkanek fragilité tissulaire
następowe wydalenie łożyska qch suivi de l’explusion du placenta
nieleczone mal jugulé
nieprawidłowy przyczep łożyska anomalie d’insertion
nietrzymanie moczu i stolca incontinence
niewspółmierność disproportion
niewspółmierność płodowo-miednicowa disproportion foeto-pelvienne
niewydolność mięśnia macicy épuisement musculaire
obecna ciąża grossesse en cours
obecność blizn utérine cicatriciel
obejmować intéresser (lésion intéresse…)
obejmować respecter
obejmuje situé en regard/ en respect
obfite krwawienie saignement important
obfity (np. krwawienie) important
objaw przepowiadający z największym prawdopodobieństwem signe avant-coureur (de..)
objawiać się se manifester par
obrzęk œdème (m)
ocena dna macicy globe utérin
oddzielenie się łożyska (normalny objaw w przeciwności do odklejenia się!!) décollement placentaire
odmowa podjęcia próby porodu refus de tenter le travail
odpowiednie zaplecze medyczne plateau médico-technique adapté
około- i poporodowy/ przed lub w trakcie porodu avant ou pendant le travail
okres porodu stade du travail
oksytocyna, ocytocyna (neurohormon syntezowany w podwzgórzu i magazynowany w tylnym płacie przysadki mózgowej) ocytocine
omacicze (termin do egz), błona surowicza (lub omacicze) séreuse (ou membrane séreuse)
ordynator Oddziału praticien (m) en charge de Service
organy rodne organes genitaux
osłabienie ścian macicy utérus fragilisé
ostre objawy bólowe violente douleur
otyłość ciężarnej obésité maternelle
owodniowce amniota
pacjentce udzielono wyczerpujacych informacji o mozliwych niekorzystnych następstwach/ryzyku/ zwiazanych z…/została odpowiednio poinformowana dûment informée des risques associés…
pacjentki po przebytym cięciu cesarskim patientes ayant déjà subi une césarienne
patologia trzeciego okresu porodu pathologie de la délivrance
pęcherz płodowy poche (f) amniotique
pęknięcia ścian i/lub sklepień pochwy (L. MNG!!!) déchirures de la paroi et du dôme vaginal
pęknięcie jatrogenne rupture iatrogène
pęknięcie krocza déchirure périnéale
pękniecie macicy (Pęknięcie macicy (łac. ruptura uteri, ang. uterine rupture) – ciężkie powikłanie porodu. Dochodzi do niego samoistnie lub wskutek zabiegów położniczych.) rupture utérine
pęknięcie szyjki macicy déchirure cervicale
pełne rozwarcie dilatation complète
pępkowy ombilical
pępowina cordon ombilical
pierwiastka primigeste
pierworódka primipare
plastyka macicy (cos w stylu “chirurgia plastyczna macicy”) hystéroplastie
plat łożyska cotylédon (m)
płat łożyska cotylédon (m)
płód duży macrosomie foetale
płód, zarodek foetus (m), fétus
płodowy foetal/foetaux
po uwzględnieniu decyzji/uwzględniając decyzję ayant pris la note de la décision
podanie oksytocyny we wlewie dożylnym perfusion d’ocytociques
podejmowane próby porodu tentatives d’accouchement
podjęcie czynności ratunkowych prise en charge active
pojawienie się nieprawidłowości/uzyskanie nieprawidlowego  (zapisu) obtention de résultats non rassurants
polega na se traduit par
polegać na se traduire
położenie pośladkowe présentation du siège
położna obstétricienne (et sage-femme)
położna sage-femme (et obstétricienne)
położnictwo obstétrique (f)
położniczy obstétricale
poporodowy post-partum
poród drogami i siłami natury accouchement vaginal
poród fizjologiczny accouchement par voie basse
poród siłami natury accouchement spontané (“spontané” w medycynie znaczy “samoistny”)
poród, spłodzenie parturition (l’action de mettre bas chez les mammifères.)
porody zabiegowe extractions instrumentales
poronienia nawykowe avortement récurrent
praktyka kliniczna pratique clinique (f)
próba porodu drogami natury EDF = épreuve du travail
produkty krwiozastępcze i krwiopochodne produits sanguins
profilaktyka stratégie de prévention
prowadzić poród assister au déroulement du travail
przebicie macicy perforation utérine (f)
przebiega od pierścienia ujścia zewnętrznego w głąb situé dans une commissure
przechodzić przez doczesną podstawową adhérer au myomètre
przyczyna … (wg Kor) facteur déclancheur de
ręczne wydobycie popłodu délivrance artificielle
rękoczyny położnicze manoeuvres obstétricales
rodny génital
róg macicy corne (d’utérus)
rozlewać się détenir (lésion détient sur)
rozwarcie szyjki macicy (w slowniku dilatation znaczy rozszerzenie) dilatation du col de l’uterus
rozwiązanie, poród, trzeci okres porodu (p. Koryciñska) délivrance (f) (Dernière phase de l’accouchement correspondant à l’expulsion du placenta, après la sortie du fœtus. )
rzadka patologia rare éventualité (m)
sala porodowa salle de naissance
samoistny spontané
ściana macicy ? paroi (f) utérine
skierować pacjentkę orienter la patiente
skutkujący, skutkujące itd. (HPP) réalisant
specjalny program profilaktyki mesures préventives spécifiques (f)
specyficzność spécificité (f)
spojenie commissure (f)
spowodowany, ana dominé (é)  (dominé (é) par – spowodowana przez)
stały nadzór surveillance régulière
staranne prowadzenie trzeciego okresu porodu prise en charge active de la délivrance
świadoma zgoda consentement éclairé
szok pourazowy/pooperacyjny szok pourazowy
szyjka macicy col de l’utérus
trakcja pępowiny traction du cordon
uciskanie ręką okolicy nadłonowej contrepression suspubienne à l’aide de la main abdominale
umiarkowane krwawienie saignement modéré
umieralność okołoporodowa décès maternel
upośledzenie (kurczliwości mięśnia macicy) gêne à …(la contractilité utérine)
uraz krocza lésion périnéale (f)
uraz w obrębie dróg rodnych lésion génitale (f)
urazowy, traumatyczny traumatique
urazy pochwy lésions vaginales
usiłowanie parcia efforts expulsifs
ustanie czynności skurczowej mięśnia macicy arrêt des contractions
usunięcie mięśniaka myomectomie
usunięcie mięśniaka w drodze laparotomii myomectomie avec ouverture de la cavité utérine
usunięcie mięśniaka z otwarciem jamy macicy myomectomie avec intrusion dans la cavité utérine
utrata krwi perte sanguine (f)
uwięźnięcie łożyska enchatonnement placentaire
uwięźnięcie/wtłoczenie (Kor, HPP) płatów łożyska enchatonnement de cotylédons
VBAC AVAC
w następstwie après
w następstwie (czegoś) au décours de/ consécutive à/ secondaire à/ apparait suite à/ traduit (qqch)
w trybie ciągłym continu
wada anatomiczna (wg Kor), wada rozwojowa/zniekształcenie malformation (f)
wada anatomiczna łożyska anomalie morphologique placentaire
wada anatomiczna macicy malformation utérine
wada wrodzona malformation (f) congénitale
wada, nieprawidłowość i in. anomalie (f)
warstwa naczyniowa
wcześniej przebyty antérieur
wewątrzjamowy intracavitaire
wielokrotne łyżeczkowanie curetages répétés
wielopłodowa (ciąża) multiple (grossesse)
wieloródka multipaire (f)
wielorództwo multiparité
wielowodzie hydramnios (m)
wlewanie, perfuzja (term. med) pérfusion
wnikać w ścianę myometrium s’enfoncer dans le myomètre
wpuklenie ściany macicy do kanału szyjki lub do pochwy invagination de la paroi en doigt de gant dans la cavité
wrastać w omacicze atteindre la séreuse
wrastanie interposition
wrastanie w mięśniówkę interposition de caduque basale (?)
wskutek secondaire à
wskutek (wg. Kor w HPP)/ w następstwie, w wyniku secondaire à
wstrząs état de choc
wtłoczenie de cotylédons enchatonnement płatów łożyska (m)
wydalenie łożyska expulsion du placenta
wydalić łozysko expulser le placenta
wydobywanie, uwalnianie (o rodzacym sie dziecku) dégagement (m) (dégagement du foetus – przerzynanie się główki płodu)
wykazuje/ujawnia obecność objective; ex.: examen objective…
wyłyżeczkowanie curetage (m)
wynicowanie macicy inversion utérine
wypadanie narządu rodnego prolapsus
wypadnięcie części drobnych płodu extrusion de parties du foetus
wytyczne kliniczne directive clinique
wywołany przez lekarza/leczenie, jatrogenny iatrogénique
wywołany, następujący po dominé par
wzmożone napięcie mięśnia macicy (Kor, HPP) hypertonie utérine
wzmożone ryzyko risque accru (de…)
zaburzenia krążenia instabilité cardiovasculaire
zaburzenia krzepliwości pathologie de l’hémostase (f)
zagrażająca wewnątrzmaciczna zamartwica (niedotlenienie) płodu détresse foetale soupçonnée
zahamowanie postępu trzeciego okresu porodu retard à la délivrance
zapis tracé
zapis kardiotograficzny tracé cardiaque
zapobiegawczy, profilaktyczny prophylactique
zatoka Douglasa cul de sac
zatrzymanie (wg. Kor) persistance (f)
zatrzymanie głowki w kanale rodnym arrêt de descente de la tête
zatrzymanie łożyska rétention placentaire (f)
zbyt szybki postęp porodu accouchement rapide
zbyt szybki postęp porodu accouchement trop rapide
zlecać ordonner
zwiększona zachorowalność okołoporodowa morbidité périnatale accrue
caduque (f) (partie de la muqueuse utérine partagée avec le placenta qui est évacuée lors de la parturition)
ocytocique
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: