Glos ekon FR

absolutorium quitus
ADB (baza danych analitycznych) ADB (base de données analytiques)
AFNOR Agence Française de Normalisation
agregaty pieniężne agregats monétaires
akcelerator finansowy accélérateur financier
akcja action (f)
akcja nominalna/ na okaziciela action nominale/au porteur
akcja notowana na giełdzie action cotée à la bourse
akcjonariusz, udziałowiec actionnaire (m)
akonto arrhes (f. pl.) / accompte (m)
aktywa /stan czynny / majątek spółki actif (m) social / actifs nets / avoir(s)
aktywa bieżące actifs courants
aktywa dostępne actifs disponibles
aktywa i pasywa éléments (m. pl.) / actifs et pasifs
aktywa obrotowe actifs circulants
amortyzacja amortissement m (du capital) / consommation de capital fixe
amortyzacyjny amortissable / d’amortissement
amortyzować amortir
aport/wkład do spółki apport en société
ASEAN (Stowarzyszenie Krajów Poludniowo-Wschodniej Azji) anase (association des nations d’Asie du Sud-Est)
atrakcyjność attractivité
audyt audit
audytor / biegły rewident kięgowy commisaire aux comptes (CAC)
autokorelacja pierwszego rzędu autocorrélation du premier ordre
badanie essai (laboratoire d’essai)
badanie (np. tematu) étude
badanie naukowe recherche
badanie rynku étude / analyse du marché
Bank Światowy Banque mondiale
bankowość industrie f  <système m> bancaire / commerce bancaire (de banque)
bankowość elektroniczna banque électronique
bankructwo faillite (f ) / banqueroute / effondrement
bankrut failli (m)/ banqueroutier
bankrutować faire faillite / banqueroute / être en faillite
bez kosztów dostawy franco de port
bez zastrzeżeń (klauzula) sans réserve
bezrobocie chômage (m)
bezrobotny chômeur (m)
Biegły Rewident Księgowy Commissaire aux Comptes (France) (le CAC), réviseur comptable (Belgique)
bieżaca stopa procentowa taux d’intérêt courant
bilans bilan (m)
bilans handlowy balance (f) commerciale
bilans netto bénéfices nettes
branża (działalności gospodarczej) branche (d’activité économique)
budżet budget m (b. państwowy = finances publiques)
budżetowy budgétaire / de budget
cel wyrażony ilościowo objectif quantifié
cele strategiczne objectifs stratégiques
cena (najniższa, najwyższa) prix (prix plancher, prix plafond)
cena emisji prix d’émission
cena zbytu prix (m) de vente
cesja cession (f)
ciągła produkcja production (f) en continu
ciągłość zatrudnienia continuité (f) de l’emploi
cięcia budżetowe abattements (m. pl.) budgétaires
cło, celny douane (f) , douanier (-ère)
croissance économique, l’embellie wzrost gospodarczy
cykl gospodarczy circuit (m) économique
członek rady nadzorczej / dyrektor zarządzający administrateur
członek zarządu gérant
członek zarządu spółki membre du directoire
czynnik ekonomiczny agent (m) économique
czynności prawne acte juridique
dane brutto données brutes (f. pl.)
data płatności échéance
debet débet (m ) / côté débiteur <du débit> / débit (m)
decyzje wiążące décisions valables
deficyt déficit (m) / découvert (m) / manque
deficyt budżetowy déficit m budgétaire / impasse (f ) budgétaire <du budget>
deficytowy déficitaire / à perte
dénomination sociale firma spółki
depozyt  (oszczędnościowy) dépôt d’épargne
detalicznie en détail
dług dette (f)
dług publiczny dette (f) publique
dobra inwestycyjne biens (m) d’équipement
dochód / przychód / zysk recette (f) / revenu / rapport / rentrée
dochód na mieszkańca revenu par habitant
dochód narodowy revenu m <produit m> national
dochód nieopodatkowany revenu m exonéré de l’impôt <non imposable>
dochody i wydatki / rozchody recettes et dépenses
dochody publiczne recettes ou revenus publics
dochody spółki bénéfices du société
dochody z patentów revenus des brevets
dodatnia stopa procentowa taux positif
dopłata subvention (n.f.)
dopłaty do kapitalu versement complémentaire
doręczenie komornicze acte extrajudiciaire
dyrektor spółki gérant de société (le dirigeant d’une entreprise à responsabilité limitée comme les SARL ou les EARL) (EARL – statut d’entreprise spécialisée dans l’exploitation agricole de droit français.)
dyspozycja prawna dispositif
dywidenda dividende (un)
dywidenda
– dywidenda proporcjonalna do udziałów
dividende (un)
– dividende proportionnel aux parts sociales (au prorata des parts sociales)
działać na szkodę wierzycieli frustrer ses créanciers
działalność zarobkowa activité (f) lucrative
Dziennik Ustaw Journal Officiel
dzierżawa bail (m)
ekonomia / gospodarka économie (f)
eksport exportation f
emisja pieniędzy émission de la monnaie
emitować papiery wartościowe émettre des titres
Europejski Bank Centralny (EBC) Banque centrale européenne (BCE)
Europejski Fundusz Walutowy Fond Monétaire Européen
Europejski Trybunał Obrachunkowy Cour des comptes
faktura facture (f)
faktura pro forma facture f simulée <provisoire, fictive, pro forma>
faktura zbiorcza compte (m) total
filia filiale / succursale
firma macierzysta société-mère
fiskalność/ system podatkowy fiscalité
fonds de commerce przedsiębiorstwo, entreprise
forma prawna spółki forme juridique d’une société
forma własności forme de propriété
franczyza franchise (f)
fundusz (kapitał) zakładowy spółki fonds social/ capital social de la société
fundusz emerytalny fonds de pension
fundusz inwestycyjny fonds d’investissement
fuzja fusion
giełda bourse
giełda papierów wartościowych bourse de valeurs
globalizacja mondialisation (f)
główne rozdziały planu principaux châpitres du plan
Główny Urząd Statystyczny INSEE (Institut national des statistiques et des études économiques)
gruntowy (podatek) foncière (taxe)
grzywna pénalité
handel affaires (f. pl.)
hausse/baisse des prix wzrost/spadek cen
hurtownik grossiste (m)
import importation f
inflacja inflation (f)
inflacja galopująca inflation f galopante / hyperinflation
inflacja pełzająca inflation larvée <rampante>
inflacja płac i cen spirale (f) inflationniste <des prix et salaries>
infrastruktura infrastructure (f)
inwestor investisseur (m) / bailleur de fonds (m) / fournisseur (m) des capitaux / maître (m) d’ouvrage
inwestor prywatny investisseur (m) individuel
inwestor publiczny investisseur (m) institutionnel
inwestować investir / placer (de l’argent) / opérer <effectuer> des investissements
inwestycja investissement / placement / mise de fonds
Izba Handlowo-Przemysłowa chambres de commerce et d’industrie
jednoosobowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée [E.U.R.L. ]
jednoosobowa uproszczona spółka akcyjna société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU)
jednostka samorządu lokalnego unité de collectivité locale
język, którym wszyscy się porozumiewali langue véhiculaire
kapitał capital (m) / fonds (m) / principal (m)
kapitał dodatkowy capital (m) d’appui
kapitał firmy capital (m)  <fonds> de roulement / capital (m) engagé
kapitał inwestycyjny capital (m) de placement
kapitał obcy capital (m) <fonds> d’emprunt / capital dû aux tiers
kapitał społeczny / zakładowy capital social
kapitał spółki capital (m) social
kapitał związany z ryzykiem capital-risque (m)
kapitałowy de capital <capitaux> / financier(-ère)
kierownik robót maître (m) d’oeuvre
Kodeks Spółek Handlowych Code des sociétés commerciales
komandytariusz commanditaire (m)
komisja ds. nadmiernego zadłużenia commision de surendettement
komplementariusz commandité (m)
koncern groupe (de sociétés)
koncesja licence / concession (f)
konferencja jałtańska conférence de Yalta
koniunktura conjoncture (f)
konkurencja concurrence (f)
konkurencyjność compétitivité (f)
konsolidacja fiskalna assainissement des finances publiques
konto oszczędnościowe compte d’épargne
kontrakty terminowe na mocy porozumienia contrat à terme de gré à gré
kontrola płac (silna) contrôle de salaires (stricte)
korzyści avantages
koszt produkcji coût (m) de revient
kosztorys devis (m)
koszty dodatkowe coûts accessoires
koszty stałe coûts fixes (m. pl.)
koszty zmienne coûts variables (m. pl.)
koszty życia; wzrost kosztów życia coût de la vie ; augmentation du coût de la vie
kraje których to dotyczy pays mis en cause
Krajowy Rejestr Sądowy RCS (Registre du commerce et des sociétés)
kredyt crédit (m)
kredyt długo/krótkoterminowy crédit à long/à court terme
kredyt i debet avoir et doit
kryzys gospodarczy / ekonomiczny crise économique (f)
księgowość comptabilité (f)
księgowy agent comptable / comptable
kupić/sprzedać udziały
– kupno/sprzedaż
souscrire/racheter
– souscription/rachat
kurs giełdowy cours de valeurs
kurs walutowy taux de change
kworum quorum
kwota / przypływ montant / accumulation
leasing leasing, crédit-bail, location vente
legalne uchylanie się od podatków soustraction légale à l’impôt
licytacja enchère (f)
Liga Narodów Société de Nations
likwidacja przedsiębiorstwa; postępowanie likwidacyjne; uregulowanie organizacyjnych i majątkowych spraw spółki liquidation (f.)
likwidator spółki liquidateur de société
ludność czynna zawodowo population active
majątek publiczny bien public / patrimoine public
makler, operacje maklerskie courtier, le courtage
makroekonomia macroéconimie
maksymalizować maximer
małe i średnie przedsiębiorstwa Petite et moyenne entreprise (PME)
memorandum mémo (m)
MFW (Międzynarodowy Fundusz Walutowy) FMI (Fonds monétaire international)
międzynarodowa korporacja multinationale (f) ou transnationale
Międzynarodowe Stowarzyszenie Rozwoju (należy do Grupy BŚ) Association internationale de développement (AID ou IDA)
Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju (należy do Grupy BŚ) BIRD (Banque internationale pour la reconstruction et le développement)
mienie (firmy) propriété
mikroekonomia microéconomie
minimalizować minimiser
misja strategiczna mission stratégique
monopol monopole (n.m.)
możliwości i zagrożenia possibilités et risques
na mocy vertu (en…)
nadrzędna instytucja institution supérieure
nadwyżka surplus (m)
nadwyżka kapitału écart de réévaluation
nadwyżka/ wartość dodatkowa plus-value
nadzwyczajne walne zgromadzenie assemblée (générale) extraordinaire
najniższa pensja salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC)
nałożenie imposition
nazwa spółki raison sociale
NBP (Narodowy Bank Polski) BNF (Banque nationale de France)
niedorozwinięty sous-développé (pays…)
nieruchomość immobilier (n.m.)
nieważność umowy nullité du contrat
niewypłacalność insolvabilité (f)
niewypłacalność udziałowca déconfiture d’un associé
NIK cour de comptes polonaises
nośnik energii vecteur d’énergie
nota kredytowa note de crédit/ avoir
notować na giełdzie coter en Bourse
notowanie cotation
obchodzenie podatków défiscalisation (f)
obciążone podatkami chargés de cotisations
objet przedmiot działalności
obligacja obligation
obniżanie się stopy procentowej diminution f du taux de l’intérêt
obrót zaopatrzeniowy échanges d’approvisionnement
obroty chiffre d’affaires (CA) (m)
ocena ryzyka évaluation des risques
oddział (np. firmy, banku) / filia succursale, filiale
odprawa celna dédouanement (m)
odsetki / stopa procentowa intérêts (m) / taux d’intérêts
odszkodowanie dommages-intérêts (m. pl.) / indemnisation
OECD (Organization for Economic Co-operation and Development ) Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju OCDE (Organisation de coopération et de développement économique)
oferta pracy offre d’emploi (f)
ogłosić upadłość déposer son bilan
ogłosić upadłość, rozwiązać spółkę déposer le bilan, dissoudre la société
ogłoszenie upadłości dépôt (m) de bilan
ogłoszenie założenia spółki annonce légale
okres inflacji période (f) inflationniste
okres rozrachunkowy exercice (m)
opłata abonamentowa redevance audiovisuelle
opłata patentowa redevence de brevet
opłaty droits
opodatkować fiscaliser / soumettre à l’impôt / taxer / assujettir ou astreindre à l’impôt
opodatkowanie imposition / taxation
opodatkowany imposable / taxable
oprocentowanie taux / intérêts
optymailzowanie optimiser / optimilisation
organ pomocniczy Unii Europejskiej organe auxiliaire de l’Union européenne
organ wykonawczy ONZ organe exécutif de l’ONU
osiąganie zysku réaliser / atteindre
osoba bierna zawodowo personne non-active
osoba fizyczna personne physique
osoba prawna personne morale
osoba upoważniona, pełnomocnik mandataire
oszukać urząd skarbowy frauder le fisc
Pakt stabilności i wzrostu Pacte de stabilité européenne
państwa nienależące do UE pays tiers
państwowe fundusze docelowe fonds dédiés publics
państwowy étatique
papier wartościowy titre (m)
papier wartościowy imienny titre nominatif
papier wartościowy na okaziciela titre au porteur
partner associé/ commandite (m)
partnerstwo publiczno-prywatne partenariat public-privé
pasywa, stan bierny majątku, długi passif  (m)
patent brevet (m)
patentować breveter
pensja salaire (m)
pieniężny, finansowy pécuniaire (attention! pécunier – mauvaise ort.)
PIT feuille d’impôts
PKB PNB (Produit National Brut)
PKB na mieszkańca, PKB per capita PIB par habitant
PKN (Polski Komitet Normalizacyjny) Comité Polonais de Normalisation
plajta, bankructwo
– upadła spółka
faillite, banqueroute
– le failli
plan kont plan comptable
plan naprawczy plan (m) de sauvegarde
plan zadań plan (m) de charge
planowanie planification / conception
płatność wymagalna paiement échu / exigible
płynność/ czysty stan majątku liquidité
podanie o pracę demande d’emploi (f)
podatek impôt (m)
podatek akcyzowy droit (m) d’accise (f)
podatek bezpośredni (podatek obciążający bezpośrednio podatnika (podmiot podatku)) Impôt direct
podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) IR (Impôt sur le revenu)
podatek dochodowy od osób prawnych (podatek od dochodów spółek (przedsiębiorstw)) Impôt sur les sociétés
podatek gruntowy taxe foncière
podatek od dóbr i usług TPS (Taxe sur les produits et services)
podatek od dochodów impôt sur revenus
podatek od dochodów i zysków impôt sur les revenus et sur les bénéfices des sociétés
podatek od firm I.S. (Impôt sur les bénéfices des sociétés)
podatek od osób fizycznych I.R.P.P. (Impôt sur le revenu des personnes physiques)
podatek od spółek impôt sur les sociétés
podatek od wzbogacenia I.S.F. (Impôt sur la fortune)
podatek pośredni impôt (m) indirect
podatnik contribuable (m/f)
podaż offre
podejmować uchwały prendre des résolutions
podejście approche
podlegający/ podległy assujetti
podmiot sujet
podmioty publiczne opérateurs publics / agents publics / acteurs publics
podstawa opodatkowania base d’imposition
podwykonawstwo sous-traitance (f)
podwyższenie kapitału augmentation de capital
polityka gospodarcza politique économique
polityka oszczędnościowa plan (m) d’austérité
popyt demande
porozumienie/ umowa/ układ accord
posiedzenie audience
postęp progrès (m)
postępowanie polubowne réglement amiable
potępic condamner
pozycja finansowa condition financière
pożyczający prêteur
pożyczka prêt, emprunt
pożyczka o zerowej stopie / taksie? PTZ+ (prêt à taux zéro)
pracodawca employeur (m)
pracownik employé(e) (m/f)
prezes P.D.G. [Président-Directeur Général]
prezes zarządu spółki président du directoire
prezes Zarządu, Zarząd gérant, gérance
prezes-dyrektor generalny président -directeur général (PDG)
procent pourcent (m)
proces cywilno-prawny procès de droit civil
proces decyzyjny processus décisionnel
produkt zgodny produit conforme
próg podatkowy barème d’impôt
próg rentowności seuil de rentabilité
prognoza prévision
prognozowany (rachunek) compte prévisionnel
projekt ustaw paquet de lois
prośby o derogacje / wyjątki demandes de dérogation
prowizja commission (f)
przebudowa (państwa) reconstruction / restructuration
przedkładanie informacji (np. Radzie UE) soumettre les informations au Conseil
przedłużenie (spółki) prorogation
przedsiębiorca entrepreneur (m)
przedsiębiorstwo / firma entreprise (f)
przedsiębiorstwo holdingowe (kontolujące) société (f) holding
przedsiębiorstwo państwowe entreprise publique
przedsiębiorstwo spółdzielcze, spółdzielnia société coopérative
przedsiębiorstwo z udziałem kapitału zagranicznego/ joint venture entreprise commune/ coentreprise/ joint venture
przedsiębiorstwo z udziałem kapitału zagranicznego/ joint venture coentreprise (joint venture)
przedstawić sprawozdanie rendre un compte rendu
przejęcie (przyjazne lub wrogie) offre publique d’achat (OPA) (amicable/ amiable ou hostile)
przejrzyste rządy gouvernement transparent
przełożenie celów na działania operacyjne traduction / déclinaison des objectifs en actions opérationnelles
przełożyć / odsunąć w czasie différer
przemysł industrie
przemysł, przemysłowy industrie (f) / industriel, -elle
przepis, przepisy règlement (m), réglementation (f)
przepływ pieniędzy flux (m) de trésorerie (f), cash-flow (m)
przesiębiorstwo międzynarodowe / wielonarodowe multinationale
przeszkolenie kadry zarządzającej formations des cadres dirigeants
przetarg appel (n.m.) d’offre
przeznaczyć (na podatek) destiner
przychód rentrée (f.)
przyjąć (np. zasady funkcjonowania) adopter
przyjęcie weksla acceptation d’une lettre de change
przynależny afférent
przynoszący zysk lucratif
przypomnienie rappel
przyrost accroissement
przyrost podaży accroissement / offre accrue de l’argent
pułap / limit barème
punkt procentowy point
punkty kluczowe points-clés
rachunek bieżący compte courant (m) / compte ouvert
rachunek działalności eksploatacyjnej compte d’exploitation prévisionel (?)
rachunek powierniczy compte d’affectation
rachunek zysków i strat compte (m) de résultat
rachunki bieżące comptes courants
rada administracyjna conseil (m)d’administration
Rada Europy Conseil de l’Europe
Rada Nadzorcza Conseil de Surveillance d’administration
ramy prawne cadres législatifs
rating (ocena ryzyka kredytowego podmiotu zaciągającego dług) rating (m)
raty złotowe termes en zlotys
recesja récession
regon numéro Siret
regres, spadek fléchissement (m)
rejestr handlowy i rejestr przedsiębiorstw Registre du commerce et des sociétés (RCS)
rentowność / opłacalność / zyskowność rentabilité
rewolucja przemysłowa révolution industrielle
rezerwa ustawowa réserve légale
roczne wynagrodzenie ryczałtowe akcjonariuszy jetons (m)de présence
roczne zeznanie rapport (m) annuel
rok obrachunkowy exercice (m) comptable / exercice (m) commercial/  année d’exercice
rolnictwo agriculture
rozkwit gospodarczy essor économique (m)
rozłożyć w czasie zapłatę płatności échelonner des paiements
rozpad spółki scission
rozpad ZSRR décomposition
rozpocząć współpracę lencer / entamer la coopération
rozporządzenie dyrekcji ordre, consigne
rozporządzenie dyrektora ordre, consigne
Rozporządzenie Ministerialne arrêté (un…)
rozwiązać spółkę
– decyzja o rozwiazaniu spółki
dissoudre la société
– liquidation de la société
rozwiązanie spółki dissolution d’une société
rozwój (kraj rozwijający się) développement (pays en…)
rozwój gospodarczy développement économique (m)
RWPG Comecon (le)
ryczałt forfait (m)
rynek kapitałowy marché des capitaux
rynek odniesienia (zbiór produktów, z którymi się konkuruje) marché de référence
rynek pracy marché (m)  du travail
rywalizacja, współzawodnictwo compétition (f)
sąd handlowy tribunal de commerce
sądowy plan naprawczy redressement (m) judiciaire
saldo (kredytowe, debetowe) solde (créditeur, débiteur)
samodzielna organizacja międzynarodowa organization internationale autonome
samofinansowanie autofinancement
sanacja firmy rédressement de la société
scedować céder
sektor bankowy secteur bancaire
sektor publiczny/prywatny secteur public/privé (m)
sektor trzeci (usługi i handel) secteur tertiaire (m)
sektor uspołeczniony / dziedzina gospodarki secteur public
sfinansować/ dofinansowywać financer
siedziba administration centrale
siedziba spółki siège (m) social
siła nabywcza pouvoir (capacité) d’achat (m)
siła robocza main d’oeuvre (f)
silna kontrola płac contrôle stricte de salaires
silne i słabe strony points forts et faibles
Skarb Państwa Trésor public
składka ubezpieczeniowa Cotisation sociale
skok akcji bond des actions
skuteczność funkcjonowanie efficacité de fonctionnement
spadek; bessa baisse
spełniać wymagania remplir / satisfaire les exigeances / attentes
spieniężyć convertir en argent
spłacić, wykupić akcję libérer une action
spółdzielnia société coopérative
spółka société, compagnie
spółka afiliowana société filiale /affiliée/ apparentée/ liée
spółka akcyjna S.A. (société anonyme/ société par actions)
– S.A.S.(société anonyme simplifiée)
spółka akcyjna uproszczona (tylko we Francji) société (f) par actions simplifiée (SAS)
spółka akcyjno-komandytowa/ akcyjna-komandytowa société en commandite par actions
spółka cicha/ udziałowa société en (par) participation (SEP)
spółka cywilna S.C.P.(société civile professionnelle)
spółka fikcyjna société fictive/ de fait/ fantôme
spółka finansowa société financière
spółka handlowa société commerciale/ de commerce
spółka handlowa jawna société en nom collectif (SNC)
spółka holdingowa société holding/  de valeurs
spółka inwestycyjna société d’investissement/ de placement
spółka jawna société au nom collectif
spółka jednoosobowa / prowadzenie działalności gospodarczej société unipersonnelle/ ambiguelle
spółka kapitałowa société de capitaux
spółka kapitałowa o charakterze inwestycyjnym; wyspecjalizowany fundusz inwestycyjny SICAV (Société d’Investissement à Capital Variable)
spółka komandytowa [sp.k.] société (f) en commandite, commandite (f) simple (SCS)
spółka komandytowo-akcyjna [S.K.A.] société(f) en commandite par actions (SCA)
spółka leasingowa compagnie-leasing
spółka lokacyjna société d’investissements
spółka macierzysta société mère
spółka o kapitale mieszanym société d’économie mixte
spółka o zmiennym kapitale zakładowym société à capital variable
spółka osobowa société de personnes/ par intérêt
spółka partnerska [sp.p.] société (f) partenaire
spółka powiernicza sociéte fiduciaire/ de fiducie
spółka prawa handlowego société de droit commerciale
spółka udziałowa, cicha société en participation
spółka w likwidacji société en voie de dissolution
spółka z kapitałem mieszanym société d’économie mixte (SEM)
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.) société à responsabilité limitée (SARL ou S.A.R.L. ou sarl ou s.a.r.l.)
spółka zarejestrowana société (f) enregistrée
spółka zarejestrowana société inscrite (immatriculée) au registre du commerce et de sociétés
spółka-matka/ macierzysta société-mère/ maison mère
spór litige
sporządzać libeller (prêt … en yuans)
sprawozdanie roczne rapport de gestion
środki moyens
środki obrotowe actif (m) circulant
środki trwałe actif (m) immobilisé
stabilność budżetowa stabilité budgétaire
statut spółki statuts (m. pl.)
stawka tarif (m)
stopa amortyzacji taux d’amortissement
stopa bezrobocia (globalna) taux de chômage (global) (m)
stopa bezrobocia/poziom zatrudnienia taux de chômage/d’emploi
stopa inflacji taux m d’inflation
stopa procentowa taux d’intérêt
stopa procentowa dodatnia taux (d’intérêt) positif
stopa wzrostu inflacji taux d’inflation (m)
stracić na wartości reculer
strajk grève (f)
strajk włoski grève (f) du zèle, grève perlée
strefa ekonomiczna zone économique
strefa euro zone euro
surowce matières premières
synteza = podsumowanie + ile to będzie kosztować
system podatkowy système fiscal / régime fiscal
szefowie rządów państw członkowskich chefs des gouvernements des États Membres
tempo (np. rozwoju gospodarki) rythme
towary marchandises (fpl)
towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych société (f) d’assurances mutuelles
transakcja transaction
ubezpieczyciel assureur (m)
uchylać się od płacenia podatków se soustraire aux impôts / évasion (f) fiscale
uciekinier réfugié
udział spółki
– niepodzielne
– objęty
– opłacony
part social
– indivisible
– souscrite
– libérée
udział w rynku part du marché
udział w spółce part sociale
udział w zyskach intéressement (m)  ; participation (f)
udziałowcy, wspólnicy associés
udziały (wkład) parts (m) d’intêrets
udzialy spolki parts sociales
udzielać absolutorium donner le quitus
udzielić prolongaty accorder un délai
układać się (polubownie), zgodzić się compromettre
układy polubowne concordats amiables
ukryte bezrobocie chômage déguisé (m)
ulgi podatkowe allègement ou allégement  (m) fiscal
umacnianie złotego renforcement du zloty
umowa spółki statuts de la société / contrat de société (m)
umożliwić pozyskiwanie środków permettre d’obtenir les moyens / sources / fonds
upadek, upadłość faillite (f) / faire …
upaść (o firmie) faire faillite
upoważnienie, pełnomocnictwo pouvoir
uprawnienia zarządu pouvoirs du gérant
usługi services (mpl)
usługi własne prestations internes
usługobiorca bénéficiaire, client
usługodawca prestataire
ustawa podatkowa loi (f) fiscale
ustawić wysoko poprzeczkę placer le barème très haut
ustawowe odsetki intérêts aux taux légal
utrzymać (np. ceny) maintenir
utworzenie struktur mise en place de structures
uznanie podatku agrément fiscal
użytkownik/właściciel usufruitier/nu-propriétaire
VAT (podatek od towarów i usług) TVA (taxe sur la valeur ajoutée)
w gruncie rzeczy fondamentalement
w pierwszej kolejności en premier lieu
w zakresie en matière de
walne zgromadzenie assemblée générale (AG)
Walne Zgromadzenie
– Z. Akcjonariuszy
– Z. Udziałowców
– Z. Zwyczajne
– Z. Nadzwyczajne
Assemblée générale
– A. des Actionnaires
– A. des Associés
– A. Ordinaire (AGO)
– A. Extraordinaire (AGE)
wartość brutto valeur brute
wartość giełdowa valeur boursière
wartość rynkowa capitalisation boursière
wartość spółki fonds de commerce
weksel billet à ordre, traite (f) / lettre de change, effet
weksel
– inkasować
traite
– endosser
wierzyciele (spłacić) créanciers (désintéresser)
wierzyciele
– spłacić
– wierzyciele priorytetowi (panstwo)
– wierzyciele nie zabezpieczeni z masy upadlościowej
créanciers
– désintéresser
– créanciers prioritaires
– hirographiques
wierzytelność créance (f)
WIG 20 (Warszawski Indeks Giełdowy) CAC 40 (Cotation Assistée en Continu)
wkład do spółki aport (m) en société
wkład niepienięzny apport en industrie
wkład w gotówce apport en numéraire
wkład
– aport (w rzeczach)
– wkład gotowkowy
– wkład w naturze
apport
– apport
– apport en numérique
– apport en nature
własność prywatna biens propres
własność/ dobro/ majątek dziedziczny patrimoine
wolne ceny prix libres
wolnorynkowa gospodarka économie f libre <libérale, de marché libre>
wolny rynek, wolny handel libre-échange (m)
wpływy do budżetu recettes budgétaires
wprowadzenie na giełdę introduction en bourse
wskaźnik indice
wspierać (np. rozwój) soutenir
współczynnik kapitałowy coefficient de capital
wspólnik (w zoo) associé (m)
wspólny majątek biens communs
wspólny rynek marché commun
współwłasność co-propriété indivise
wstrzymanie wypłat cessation (f) de paiement
wycena majątku estimation du patrimoine
wyciąg z konta bankowego situation d’un compte / relevé d’un compte
Wyciag z KRS extrait RCS (K-bis)
wycofać się ze spółki se retirer d’une société
wydajność performance
wydatki dépenses
wykazać stratę accuser une perte
wykazać zysk accuser une bénéfice
wykluczenie exclusion
wykwalifikowana siła robocza main d’oeuvre (f) qualifiée
wymienialność (pieniądza) convertibilité (de zloty)
wynagrodzenie rémunération (f)
wynik finansowy résultat
wypłacalność capacité contributive / solvabilité (f)
wypłacalny solvable
wypowiedziec umowę résilier/dénoncer un contrat
wypuścić akcje émettre des actions
wysokość montant
wystawić fakturę établir (dresser) une facture (f)
wyważenie arbitrage
wywiad międzynarodowy communauté du renseignement
wzrost gospodarczy croissance économique, l’embellie
wzrost obrotów handlowych accroissement (m) du chiffre d’affaires
wzrost/spadek cen hausse/baisse des prix
z uwzględnieniem / biorąc pod uwagę compte tenu
zaciągać pożyczkę contracter un emprunt
zadania tâches
zadania publiczne tâches publiques
zadłużenie endettement (m) / dette
zaliczka / zadatek acompte
założenie (utworzenie) spółki fondation (f) de société
założenie spółki constutution/création/fondation d’une société
zapas stock (m), provisions (f)
zarząd administration (f) (conseil d’i…) / directoire / gérance
zarząd spółki kapitałowej conseil d’administration (ou CA)
zarządzanie przedsiębiorstwem administration (f) d’entreprise
zasilanie (np. budżetu państwa) alimenter
zasilanie finansowe système d’alimentation
zasiłek dla bezrobotnych indemnité (ou allocation) de chômage (f)
zasoby ressources (f)
zastaw pod przedsiębiorstwo nantissement sur le fonds de commerce
zastrzec w umowie stipuler dans le contrat
zaświadczenie o niekaralności bulletin no 3
zatarg, spór différend (m)
zawrzeć traktat conclure un traité
zaznaczyć, ustalić stipuler
zbankrutować (o banku) faire banqueroute
zbycie udziałów cession des parts sociales
zestawienia agrégation
zestawienie obrotów i sald balance générale des comptes
zeznanie podatkowe déclaration (n.f.) d’impôts
zezwolenie autorisation (f)
zleceniodawca donneur (m) d’ordre
zmiana, np. w umowie mutation
zmiany systemowe changements systémiques
znak CE gage CE
zniesienie czegoś liquidation/ suppréssion de
zobowiązania spółki engagements (m) de la société
zobowiązania, wkłady
– wnieść
engagements
– prendre
zobowiązywać engager
zracjonalizować (np. ekonomiczne zasady) rationnaliser
zryczałtowana zapłata (za udział w posiedzeniu rady) jetons de présence
zrzeczenie się praw abandon de créance
związany z czymś afférrent
związek zawodowy syndicat professionnel
zwiększenie zatrudnienia augmentation de l’emploi
zwolnić/ oszczędzić exempter (d’impôt)
zwolnienie renvoi (m), licenciement (m)
zysk bénéfice / revenu / profit
zyski spółki bénéfices (m)
accorder le vote de confiance
Advertisements

One Response to Glos ekon FR

  1. Anonymous says:

    I’m impressed, I have to admit. Seldom do I encounter a blog that’s both equally educative and
    interesting, and let me tell you, you have hit the nail on the head.
    The issue is something that not enough people are speaking intelligently about.
    Now i’m very happy that I came across this during my hunt for something regarding this.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: