Glos Agata MED

FR PL
hémorragie du post-partum krwotok poporodowy
décès maternel umieralność okołoporodowa
taux de décès par hémmoragie obstétricale liczba zgonów z powodu położniczych powikłań krwotocznych
recommandations pour la pratique clinique kliniczne rekomendacje postępowania
perte sanguine utrata krwi
la plupart de ces hémorragies soient bien tolérées w większości przypadków krwotok przebiega bez uszczerbku dla zdrowia położnicy
volume de 500 ml 500 ml
rester le seuil stanowić próg krytyczny
prise en charge active czynności ratunkowe
déclencher podejmować
facteurs de risque czynniki ryzyka / predysponujące, usposabiające 
sensibilité czułość
spécificité specyficzność
faire l’objet de mésures préventives spécifiques zostać objętym specjalnym programem profilaktyki
survenir występować
en l’état actuel des connaissances w obecnym stanie wiedzy
stratégie de prévention rekomendacja w zakresie profilaktyki
indentification de facteurs de risque indentyfikacja perinatalnych czynników ryzyka
pathologie de la délivrance ciężka patologia trzeciego okresu porodu
dominé par spowodowany (czym)
atonie utérine atonia macicy
rétention placentaire zatrzymanie łożyska
lésion génitale (utérine, vaginale, périnéale) uraz w obrębie dróg rodnych (macicy, pochwy, krocza)
pathologie de l’hémostase zaburzenia krzepliwości
imprévisible bez żadnych objawów przepowiadających 
sans facteur de risque identifiable bez rozpoznania czynników ryzyka
première cause de… najczęstsza przyczyna …
entraÎner powodować
retard à la délivrance zahamowanie postepu trzeciej fazy porodu
saignement important obfite krwawienie
expulsion d’un placenta complet całkowite wydalenie łożyska
épuisement musculaire niewydolność  mięśnia macicy
travail prolongé długotrwała akcja porodowa
sur-distension utérine nadmierne rozciągnięcie mięśnia macicy
grossesse multiple ciąża mnoga
hydramnios wielowodzie
macrosomie makrosomia płodu
accouchement trop rapide zbyt szybki postęp porodu
gêne à la contractilité utérine upośledzenie kurczliwości mięśnia macicy
fibrome (obecność) mięśniaków
malformation wada anatomiczna
inertie iatrogène atonia jatrogenna
deuxième facteur déclancheur de… druga co do częstości przyczyna…
se traduire par polegać na
persistance de la totalité ou d’un fragment de la placenta zatrzymanie całości lub części łożyska
cavité jama macicy
secondaire à wskutek
hypertonie utérine wzmożone napięcie mięśnia macicy
réaliser skutkować
enchatonnement de cotylédons dans une corne wtłoczenie płata lub płatów łożyska do rogu macicy
adhérence anormale du placenta  przyrośnięcie łożyska
caduque doczesna
myomètre myometrium
anomalie morphologique placentaire wada anatomiczna łożyska
cotylédon aberrant dodatkowy płat łożyska
anomalie d’insertion nieprawidłowy przyczep łożyska
faute technique błąd w technice położniczej
traction excessive du cordon nadmierna trakcja pępowiny
villosités placentaires kosmki łożyska
adhèrer au myomètre dochodzić do mięśniówki
sans interposition de caduque basale ?
s’enforcer dans le myomètre wnikać w ścianę myometrium
traverser le myomètre przekraczać ścianę macicy
atteindre la séreuse wrastać w omacicze
hystérectomie d’hémostase histerektomia
inversion utérine wynicowanie macicy
se manifester par objawiać się
invagination de la paroi en doit de gant wpuklenie ściany macicy do kanału szyjki lub pochwy
spontané samoistne
favorisé par spowodowany (czym)
myome intracavitaire (volumineux) mięśniak wewnątrzjamowy (masywny)
s’accompagner de towarzyszyć
violente douleur ostre objawy bólowe
état de choc sévère wstrząs
saignement modéré umiarkowane krwawienie
lésion génitale traumatique urazy narządu rodnego
rupture utérine pęknięcie macicy
par altération de  na tle
paroi utérine patologiczne zmiany w obrębie myometrium
utérus cicatriciel obecność blizn
myomectomie avec ouverture de la cavité usunięcie mięśniaków w drodze laparotomii
hystéroplastie plastyka macicy
perforations utérines przebicie macicy
utérus fragilisé osłabienie ścian macicy
multiparité wielorództwo
curetages répétés wielokrotne łyżeczkowanie jamy macicy
malformations utérines wady anatomiczne macicy
ruptures par disproportion foeto-pelvienne pęknięcia spowodowane niewspółmiernością płodowo-miednicową
ruptures iatrogènes pęknięcia jatrogenne
perfusion inadaptée d’ocytociques błędne podanie oksytocyny we wlewie dożylnym
en particulier sur zwłaszcza przy
manœuvres obstétricales  rękoczyny położnicze
extractions instrumentales porody zabiegowe
lésions vaginales urazy pochwy
déchirures  pęknięcia
dôme vaginal sklepienia pochwy
paroi ściany
prolonger przedłużać
déchirure périnéale linia pęknięcia
épisiotomie boczne nacięcie krocza
fragilité tissulaire naruszenie struktury tkanek miękkich okolicy pochwowej
œdème  obrzęk
accouchement dystocique poród zabiegowy w dystocji barkowej
déchirure cervicale pęknięcie szyjki macicy
primipare pierworódka
commissure pierścień ujścia zewnętrznego
se prolonger par przebiegać (w głąb)
plaie du cul de sac zatoka Douglasa
se rencontrer après dochodzić do… wskutek…
efforts expulsifs avant dilatation complète usiłowanie parcia przed całkowitym rozwarciem szyjki macicy
manœuvres instrumentales wykonanie ręczkoczynów położniczych
prise en charge active leczenie
lorsque le diagnostic de… est posé w razie rozpoznania…
orienter la patiente vers… pacjentka powinna być skierowana do…
centre comportant un plateau médico-technique adapté ośrodek wyposażony w odpowiednie zaplecze medyczne
soins intensifs intensywna terapia
produits sanguins preparaty krwiozastępcze i krwiopochodne
gynécologue-obstétricien ginekolog-położnik
présent 24 h/24 całodobowy dyżur
prévention clinique et pharmacologique  leczenie kliniczne i farmakologiczne 
au moment d’accouchement  
il est recommandé de réaliser systématiquement protokół obejmuje
surveillance régulière stały nadzór
porter sur  
importance des pertes sanguines pomiar utraty krwi
qualité du globe utérin ocena dna macicy
fréquence cardiaque monitorowanie akcji serca
mesure de la pression artérielle monitorowanie ciśnienia tętniczego
consigner dans le dossier de la patiente rejestracja wyników w karcie pacjentki
comporter au minimum obligatoryjne wykonanie
gestes cliniques czynności
décollement placentaire oddzielenie się łożyska
traction contrôlée du cordon kontrolowane pociąganie pępowiny
associée à  przy jednoczesnym
contrepression suspubienne à l’aide de la main abdominale uciskanie ręką okolicy nadłonowej
hypotonique  
examen de badanie
afin de vérifier si… sprawdzenie
rétention de cotylédons ou de membranes pozostanie resztek popłodu (płat łożyska, błony płodowe)
indiquer jest wskazaniem do
révision utérine kontrola jamy macicy
délivrance artificielle ręczne wydobycie popłodu
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: