Formułka końcowa

April 20, 2011

Ja, niżej podpisana, … , tłumacz przysięgły języka francuskiego, poświadczam zgodność niniejszego tłumaczenia z przedstawionym mi oryginałem w języku francuskim.

Kraków, 4.04.2011r.

Rep. Nr.: 33/2011

Je soussignée, traductrice assermentée de la langue française,  … , certifie la présente traduction conforme à l’original en langue polonaise m’ayant été soumis.

Cracovie, 8/12/2011.

Rép. N° : 33/2011


Yo, … , traductora jurada de idioma español, certifico que la presente traducción es conforme con el documento original.

Cracovia, 8/12/2011.

Rep. No: 33/2011

Advertisements