Formuła poświadczenia PL > ES

May 15, 2011

HISZPAŃSKI

ES COPIA exacta de su original a que me remito y donde dejo nota. – [Niniejszy dokument] jest wierną kopią oryginału, do którego się odnoszę i w którym go odnotowuję.

Y para la entidad otorgante, la expido sobre cinco folios de papel timbrado exclusivo para documentos notariales, señalados con los siguientes números… y los cuatro siguientes en orden correlativo descendentes que signo, firmo, rubrico y sello en MADRID. – Sporządzam ją dla podmiotu wydającego pełnomocnictwo na pięciu kartach papieru wyłącznie na użytek aktów notarialnych oznaczonych numerem… i czterema kolejnymi w porządku malejącym. [Wymienioną kopię] oznaczam, podpisuję, parafuję i pieczętuję w Madrycie.

Advertisements