Co powinno się znaleźć w formułce wstępnej

May 29, 2011

-1. Informacja o dokumencie, np. Do tłumaczenia przedłożono dokument w postaci

– częściowo wypełnionego/wypełnionego odręcznie formularza

– zaświadczenia

– książeczki

– karty

– karnetu (itp.)

2. Informacja o tym, czy dokument będzie tłumaczony w całości, np. “Tłumaczenie obejmuje tylko rubryki wypełnione” albo “W tłumaczeniu pominięto instrukcje dla urzędnika wypełniającego formularz”

3. Informacja o liczbie stron i powtarzających się elementach, np. “Do tłumaczenia przedłożono umowę spółki złożoną z dziesięciu ponumerowanych stron. W prawym i lewym dolnym rogu każdej z nich znajdują się dwie odręczne parafy.”

albo “Do tłumaczenia przedłożono dokument złożony z piętnastu ponumerowanych stron. W prawym dolnym rogu każdej z nich znajduje się prostokątna pieczęć o następującej treści:”

4. Informacja o znakach szczególnych typu papier firmowy, opis nagłówka (np. w hiszpańskich aktach notarialnych), znaki wodne, uszkodzenia dokumentu, które mogą uniemozliwić odczytanie jego części.

5. Adnotacja: “Uwagi tłumacza znajdują sie w nawiasach kwadratowych”.

6. Wszelkie inne elementy widoczne na dokumencie, które mogą byc istotne, a których tłumacz nie chce opisywać w samym tłumaczeniu, bo np. mogłyby utrudnić jego odbiór, niepotrzebnie przerywając tekst tłumaczenia.

Advertisements

Formuła poświadczenia PL > ES

May 15, 2011

HISZPAŃSKI

ES COPIA exacta de su original a que me remito y donde dejo nota. – [Niniejszy dokument] jest wierną kopią oryginału, do którego się odnoszę i w którym go odnotowuję.

Y para la entidad otorgante, la expido sobre cinco folios de papel timbrado exclusivo para documentos notariales, señalados con los siguientes números… y los cuatro siguientes en orden correlativo descendentes que signo, firmo, rubrico y sello en MADRID. – Sporządzam ją dla podmiotu wydającego pełnomocnictwo na pięciu kartach papieru wyłącznie na użytek aktów notarialnych oznaczonych numerem… i czterema kolejnymi w porządku malejącym. [Wymienioną kopię] oznaczam, podpisuję, parafuję i pieczętuję w Madrycie.


Poświadczenie zgodności PL > FR > ES

May 11, 2011

1) Poświadcza się zgodność powyższego odpisu z treścią aktu ślubu Nr 123/2007 – Pour extrait conforme à la teneur de l’acte de mariage No 123/2007

2) Za zgodność z oryginałem – Pour extrait conforme

3) Stwierdzam zgodność odpisu z oryginałem

4) Pour l’Officier de l’Etat Civil, le fonctionnaire délegué – W imieniu urzędnika Stanu Cywilnego, urzędnik  upoważniony.

HISZPAŃSKI

1) Poświadcza się zgodność powyższego odpisu z treścią aktu ślubu Nr 123/2007 – Se certifica la conformidad del presente extracto/de la presente copia con el contenido del acta de matrimonio No 123/2007

2) Za zgodność z oryginałem – copia compulsada


Apostille PL > ES > FR

May 11, 2011

APOSTILLE -/-

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961) -/-

  1. Państwo: Wielkie Księstwo Luksemburga – Niniejszy dokument urzędowy 2. podpisany został przez Daniette [nazwisko nieczytelne] – 3. działającego w charakterze urzędnika – 4. zaopatrzony jest w stempel [brak wpisu] – Poświadczony – 5. w Luxemburgu   6. dnia 29 sierpnia 2007 – 7. przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych – 8. Nr B4526A107 – 9. Pieczęć/stempel: 10. Podpis: [podpis nieczytelny] -/-

 

Wzór apostille
Apostille będzie sporządzona w formie kwadratu o bokach o długości co najmniej 9 centymetrów
APOSTILLE
(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)
1. Państwo: …………………
Niniejszy dokument urzędowy
2. podpisany został przez …………………………..
3. działającego w charakterze ……………………….
4. zaopatrzony jest w pieczęć/stempel ………………..
……………………………………………….
Poświadczony
5. w ………………….. 6. dnia …………………
7. przez ………………………………………….
8. Nr …………………………………………….
9. Pieczęć/stempel: 10. Podpis:
……………… ………………….

 

APOSTILLE
(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)
1. País:………………………………………………………………..
El presente documento público
2. ha sido firmado por………………………………………….
3. quien actúa en calidad de………………………………….
4. y está revestido del sello/timbre de……………………
……………………………………………………………………
Certificado
5. en ………………………. 6. el día …………………..
7. por…………………………………………………………………
…………………………………………. …………………………
8. Nº ………………………
9. Sello/timbre: 10. Firma:
…………………… ……………………………………

 

Annexe à la Convention
Modèle d’apostille
L’apostille aura la forme d’un carré de 9 centimètres de côté au minimum
APOSTILLE
(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)
1. Pays : …………………………………………………………………..
Le présent acte public
2. a été signé par……………………………………………………….
3. agissant en qualité de……………………………………………..
4. est revêtu du sceau/timbre de………………………………….
…………………………………………………………………………….
Attesté
5. à……………………………… 6. le…………………………
7. par ……………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….
8. sous no …………………………………………………………………
9. Sceau/timbre : 10. Signature :
……………………. ……………………


Oficjalne nazwy państw FR > PL > ES

May 11, 2011

République de Pologne – Rzeczpospolita Polska – República de Polonia

République populaire de Pologne – Polska Rzeczpospolita Ludowa – República Popular de Polonia

République française – Republika Francuska – República francesa

Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg – Wielkie Księstwo Luksemburga, Luksemburg – Luxemburgo, Gran Ducado de Luxemburgo

Belgique, Royaume de Belgique –  Belgia, Królestwo Belgii – Bélgica, Reino de Bélgica

Monaco, Principauté de Monaco – Monako, Księstwo Monako – Principado de Mónaco

Suisse, Confédération suisseSzwajcaria, Konfederacja Szwajcarska – Suiza, Confederación Suiza

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord – Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej – Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda