Przypisy – przykłady

June 17, 2012

Maurice BARDECHE, L’oeuvre de Flaubert, Paris, La Table Ronde, 1988

PINAUD, Madeleine (1993). L’ «Encyclopédie », Paris, Collection Que sais-je ? n◦2795, PUF.

WAGNER, Robert-Léon (1967). Définitions, les dictionnaires, Collection Orientation, Paris, Didier

 

Johann Wolfgang Goethe, Faust, akt I, sc. 3: Pracownia, tłum. Bernard Antochewicz, Wrocław 1978, s. 44.

Borodziej W., Chmielarz A., Friszke A., Kunert A.K.: Polska Podziemna 1939-1945. Warszawa 1990.

Torańska Teresa: Oni. Warszawa 1990

Advertisements

June 22, 2011

Oby dzisiejszy dzień okazał się dla nas łaskawy!

Tego życzę Wam i sobie 🙂

K.


Wymogi formalne

June 21, 2011
 1. Czcionka 12, Times New Roman, podwójna interlinia, margines lewy i prawy3 cm, nazwisko w nagłówku, praca podpisana własnoręcznie (po wydrukowaniu)

Templates: PL-FR & FR-PL

June 20, 2011

Pamiętaj o nagłówku z danymi tłumacza!

oraz o wyjustowaniu

 

Tłumaczenie uwierzytelnione z języka francuskiego

 

[Uwaga tłumacza: do tłumaczenia przedłożono jednostronną kopię oryginału będącego ………………………….. Dokument sporządzony jest na papierze z nadrukiem, wpisów dokonano maszynowo, odręcznie i komputerowo. Pola nieuzupełnione, jako bezprzedmiotowe, nie zostały objęte tłumaczeniem. Wszystkie uwagi tłumacza znajdują się w nawiasach kwadratowych i są pisane kursywą.]

[po prawej, okrągła pieczęć z godłem Rzeczypospolitej Polskiej /częściowo nieczytelnym elementem graficznym i napisem w otoku:]

[po lewej podłużna pieczęć o treści: ]

—————————————————————————————————————–

Ja, niżej podpisana, tłumacz przysięgły języka francuskiego, XXXXXXXXXXXXXX, poświadczam zgodność powyższego tłumaczenia z okazanym mi dokumentem w języku francuskim.

Nr rep. 12/2011

Kraków, dnia 22.06.2011

PIECZĘĆ       podpis

 

Pamiętaj o nagłówku z danymi tłumacza!

oraz o wyjustowaniu

Traduction certifiée de la langue polonaise

[Remarque de la traductrice : le document présenté à la traduction est une copie de XXXX  d’une page en forme d’un formulaire rempli à la machine à écrire. La traduction ne comprend pas les rubriques sans mention. Toutes les remarques de la traductrice entre crochets, en italique.]

      

[au milieu, sceau portant l’emblème  national  de la République de Pologne, au pourtour,  la mention :]

[à droite, cachet oblong portant la mention partiellement illisible :]

                                       

—————————————————————————————————————–

Je soussignée, traductrice jurée de la langue française et polonaise,

XXXXXXXX, certifie la présente traduction conforme au document en langue polonaise m’ayant été soumis.

Rép. N◦ : 10/2011

Cracovie, le 22/06/2011

PIECZĘĆ PODPIS

 


Dowód rejestracyjny

June 20, 2011

Dowód rejestracyjny -/-

[poniżej tłumaczenie na kilkanaście języków] -/-

-/-

(A) Numer rejestracyjny pojazdu -/-

(B)  Data pierwszej rejestracji pojazdu -/-

(C.1) Dane posiadacza pojazdu -/-

(C.4) a) Wpis informujący, że posiadacz dowodu rejestracyjnego jest właścicielem pojazdu -/-

(D.1) Marka -/-

(D.2) Typ, wariant (jeśli występuje), wersja (jeśli występuje) -/-

(D.2.1) Krajowy numer identyfikacyjny typu pojazdu (w przypadku homologacji WE) -/-

(D.3) Nazwa handlowa -/-

(E) Numer identyfikacyjny pojazdu -/-

(F.1) Maksymalna masa całkowita pojazdu, wyłączając motocykle i motorowery (w kg)
(F.2) Dopuszczalna masa całkowita pojazdu (w kg) -/-
(F.3) Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów (w kg) -/-

(G) Masa pojazdu z nadwoziem i sprzęgiem w przypadku pojazdu ciągnącego kategorii innej niż M1 w stanie gotowym do jazdy -/-

(G.1) Masa własna pojazdu -/-

(H) Okres ważności dowodu, jeżeli występuje takie ograniczenie -/-

(I) Data wydania dowodu rejestracyjnego -/-

(J) Kategoria pojazdu (WE) -/-

(J.1) Przeznaczenie pojazdu -/-

(J.3) Nadwozie -/-

(K) Numer świadectwa homologacji (jeśli występuje) -/-

(P.1) Pojemność skokowa silnika (w m3) -/-

(P.2) Maksymalna moc netto silnika (w kW) -/-

(P.3) Rodzaj paliwa -/-

(P.6) Moc obliczana dla celów urzędowych -/-

(S.1) Liczba miejsc siedzących, włączając siedzenie kierowcy -/-

(U.1) Poziom natężenia hałasu w czasie postoju (w db/A) -/-

(U.2) Obroty silnika (w min-1) -/-

(V.7) Poziom emisji CO2 (w g/km) -/-

(V.9) Wskazanie kategorii środowiskowej homologacji WE; odniesienie do wersji stosowanej na mocy dyrektywy 70/220/EWG lub dyrektywy 88/77/EWG.-/-[GG1] 


(X.1) Termin badania technicznego -/-

(Y.1) Wysokość podatku regionalnego w euro -/-

(Y.2) Wysokość podatku przeznaczonego na kształcenie zawodowe kierowców w euro -/-

(Y.3) Wysokość podatku za dodatkową emisję CO2 lub wysokość opłaty ekologicznej w euro -/-

(Y.4) Wysokość podatku za wydanie/ew.sporządzenie dowodu rejestracyjnego w euro -/-

(Y.5) Wysokość opłaty za wysyłkę/ew. wydanie dowodu rejestracyjnego w euro -/-

(Y.6) Suma podatków i należności w euro [GG1] -/-

-/-

(X.1) Terminy badań technicznych -/-

[naklejka o treści:] test bezpieczeństwa – 7.07.11 – 67515251 -/-

[pionowy napis o treści:] Posiadacz przedmiotowego dowodu jest zobowiązany zgłosić wszelkie zmiany pod karą przewidzianą przez kodeks drogowy -/-


Świadectwo pracy – tłumaczenie

June 20, 2011

CERTIFICAT DE TRAVAIL-/-

 1. Il est attesté que Mr…, fils de Maria, né le…janvier… à Krynica a été employé à Kolejowe Sanatorium Uzdrowiskowe s.p.z.o.z. [Ndt : Établissement public autonome des soins médicaux] à Krynica pendant la période du 01/02…au 30/09selon le régime à plein temps.-/-
 2. Pendant la période de son emploi l’employé a occupé le poste de : -/-technicien kinésithérapeute. -/-
 3. Le contrat de travail a cessé suite à : -/-

a)      résiliation conformément à l’article 30 paragraphe 1 du Code du travailrésiliation par l’employé. -/-

b)      expiration[Ndt : Néant]-/-

 1. Pendant la période de son emploi l’employé : -/-

1)      a bénéficié de : 20 jours de congé payé au titre de l’année 2000 -/-

2)      a bénéficié du congé non-payé : du 03/04/1999 au 17/04/1999 -/-

3)      a bénéficié du congé parental : non applicable -/-

(korzystał z urlopu wychowawczego)

4)      a bénéficié d’une rémunération prévue par l’article 92 du Code du travail polonais : non -/-

(otrzymał wynagrodzenie przewidziane w art. 92 Kodeksu pracy)                         

 5)      a bénéficié du l’arrêt de travail prévu par l’article 188 du Code du travail polonais : non -/-

(wykorzystał zwolnienie od pracy przewidziane w art. 188 Kodeksu pracy)

6)      a été appliqué la résiliation du contrat du travail avec un délai de préavis abrégé de prévu par l’article 36 paragraphe 1 du Code du travail polonais : non applicable -/-

(został zastosowany skrócony okres wypowiedzenia umowy o pracę na podstawie art. 36 par. 1 kodeksu pracy)

7)      a effectué le service militaire pendant la durée de contrat : non -/-

(odbył służbę wojskową)

8)      a exercé une activité professionnelle dans des conditions particulières ou d’une nature spécifique : du 01/02… au 31/10… l’emploi dans l’Entreprise « Polskie Koleje Państwowe » [Chemins de fer de l’État polonais]-/-

(wykonywał pracę w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze)

9)      a bénéficié d’un congé supplémentaire ou d’autres droits ou prestations prévues par les dispositions du droit de travail polonais : le congé de formation dans le cadre de l’enseignement universitaire -/-

(wykorzystał dodatkowy urlop albo inne dodatkowe uprawnienia lub świadczenie przewidziane przepisami prawa pracy)

10)   ne s’est pas vu enregistrer à son compte de périodes non cotisées -/-

(okresy nieskładkowe: brak okresów nieskładkowych)

  1. Information sur la saisie opérée sur rémunération des : non applicable (informacja o zajęciu wynagrodzenia)
  2. 2. Informations supplémentaires :

non applicable -/-

   (

informacje uzupełniające)[Ndt : cachet oblong portant la mention :]-/-

Zakład Ubezpieczeń Społecznych [Ndt : Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales] – Division de -/- Nowy Sącz – Information sur les pensions de retraites et d’invalidités -/-

Reçu le 22/12/2003 – Heure : [Ndt : Néant] – Pièces jointes : [Ndt : Néant]

[Ndt : paraphe et cachet portant le nom :] -/-

Directeur – Kolejowe Sanatorium Uzdrowiskowe à Krynica s.p.z.oz. -/- [Ndt : Établissement public autonome des soins médicaux]-/-

Docteur en médecine…  – signature -/-

[Ndt : en bas de page :] -/-

Instruction : L’employé peut, dans un délai de sept jours de la réception du présent certificat, demander une requête de rectification du certificat de travail auprès de son employeur. En cas du rejet de la demande (albo de la suite négative), le salarié a le droit, dans un délai de sept jours suivant la notification du rejet, adresser un recours de rectification du certificat de travail devant la Cour de District – le Prud’homme à Nowy Sącz. -/-

Pracownik może w ciagu 7 dni od daty otrzymania świadectwa pracy wystąpić do pracodawcy z wnioskiem o sprostowanie tego świadectwa. W razie nieuwzględnienia wniosku pracownikowi przysługuje, w ciągu 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o odmowie sprostowania świadectwa pracy, prawo wystąpienia z żądaniem sprostowania świadectwa do Sądu Rejonowego – Sądu Pracy w Nowym Sączu.


Przedmiot działalności spółki na podst. Auszug

June 19, 2011

Przedmiotem działalności spółki jest kupno, sprzedaż, produkcja i montaż części odlewniczych oraz innych produktów metalurgicznych; ogólnie wszystkie operacje handlowe wiążące się z ww. celami, udział w przedsiębiorstwach przemysłowych i handlowych, nabywanie, użytkowanie i przenoszenie praw patentowych, marek, umiejętności technicznych i przemysłowych. Spółka dysponuje wszelkimi środkami potrzebnymi i niezbędnymi do osiągania celów, dla których została powołana.

La société a pour l’objet l’achat, la vente, la fabrication et l’assemblage de pièces de fonderie ou autres produits métallurgiques; en général toutes opérations commerciales se ratachant aux buts énumérés, la participation à des entreprises industrielles et commerciales, l’acquisition, léxploitation et la cession de brevets, de marques, de connaissances techniques et industrielles. La société dispose de tous les pouvoir utiles et nécessaires pour poursuivre les buts pour lesquels elle a été créée.